UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výzva – 2% z dane

Milé kolegyne, kolegovia, absolventky a absolventi PF UPJŠ, 
partneri a podporovatelia našich aktivít!

Dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou finančne podporiť aktivity fakulty prostredníctvom Občianskeho združenia PRÍRODOVEDEC, ktoré úzko spolupracuje s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. 

Údaje potrebné na poukázanie 2 %, resp.3% našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Občianske združenie PRÍRODOVEDEC
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31299326
Adresa/sídlo: Šrobárova 2, 041 54 Košice-Staré mesto

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

OZ Prírodovedec bolo založené v roku 1999. V zmysle štatútu je cieľom a predmetom jeho činnosti na PF UPJŠ odborne, materiálne a finančne:

  • podporovať pedagogickú a vedeckú činnosť,
  • napomáhať realizácii rozvojových projektov,
  • podporovať nadaných študentov pri štúdiu,
  • podporovať zahraničné mobility študentov,
  • podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať podujatia, ktoré sú súčasťou hlavných oblastí činnosti PF UPJŠ (konferencie, semináre, sústredenia študentov, krúžky...),
  • podporovať spoločenské podujatia s cieľom posilniť stavovské tradície. 

Podpora zo strany zamestnancov a absolventov fakulty je prejavom filantropizmu a vzťahu k svojej fakulte, či Alma Mater. Veľmi si ju vážime a budeme pre ňu aj naďalej vytvárať hodnotné a systematické podnety.
Rovnako nás teší podpora našich partnerov, ale aj širokého spektra priaznivcov a je jasným signálom súhlasu s rozvojovým smerovaním fakulty.

Prostriedky získané z podielu na daniach z príjmov fyzických a právnických osôb sú každoročne cielene a adresne využívané predovšetkým na podporu našich talentovaných študentov, skvalitnenie praktickej výučby, organizovanie letných škôl, detských táborov, pre zvýšenie záujmu o prírodné vedy, matematiku a informatiku ako aj o modernizáciu spoločne využívaných priestorov fakulty. 

Radi by sme aj v roku 2021 v obdobných aktivitách s podporou OZ Prírodovedec pokračovali.

Dovoľujem si Vás preto vyzvať, aby ste zvážili možnosť finančne podporiť rozvojové aktivity fakulty poukázaním 2% resp. 3% z dane pre OZ Prírodovedec, a aby ste aj v okruhu svojich známych spropagovali túto možnosť. Zvlášť apelujem na tých, ktorí túto možnosť nevyužívajú a oberajú sa o výsadu rozhodovať o adresnom použití časti svojich zaplatených daní. 

    doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
    dekan fakulty              

Ďalšie informácie:
Postup na preukázanie 2% v roku 2021
 


Posledná aktualizácia: 26.04.2021