UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Informácie pre absolventov

Vážení absolventi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,

vedenie fakulty má snahu dlhodobo udržiavať kontakty a rozvíjať vzťahy s absolventmi. Okrem osobných stretnutí využívame na vzájomnú komunikáciu elektronické kanály:

Webovú stránku fakulty: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta
Akademický informačný systém: https://ais2.upjs.sk/ais/absolvent.html#!login
FB stránku: https://www.facebook.com/PfUpjs/
FB skupinu: https://www.facebook.com/groups/AbsolventiPFUPJS/

 

Budeme radi, ak v prípade záujmu, využijete dostupné možnosti na kontakt so svojou Alma mater.                         

 

Klub absolventov - Alumni Space                                                     

Od roku 1998 existuje na fakulte Klub absolventov-ALUMNI SPACE.

Cieľom klubu je vytvoriť priestor na komunikáciu nielen medzi absolventmi a fakultou, ale aj medzi absolventmi navzájom, a umožniť vzájomnú spoluprácu pri napĺňaní poslania Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Štatút Klubu absolventov

Registrujte sa prostredníctvom formulára v AIS2: https://ais2.upjs.sk/ais/absolvent.html#!login

Členovia Klubu absolventovAlumni space budú pravidelne informovaní o aktivitách a podujatiach na fakulte, budú sa môcť za zvýhodnených podmienok zúčastňovať kontinuálneho vzdelávania a ďalších vzdelávacích aktivít, ktoré fakulta realizuje v rámci celoživotného vzdelávania.

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC

Na báze Klubu absolventov – Alumni Space vzniklo v roku 1999 Občianske združenie PRÍRODOVEDEC.

Cieľom a predmetom činnosti Občianskeho združenia je, na základe dobrovoľnej aktivity svojich členov odborne, materiálne a finančne:

  • podporovať pedagogickú a vedeckú činnosť na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ),
  • napomáhať realizácii rozvojových projektov PF UPJŠ,
  • podporovať nadaných študentov pri štúdiu na PF UPJŠ,
  • podporovať zahraničné mobility študentov PF UPJŠ,
  • podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať podujatia, ktoré sú súčasťou hlavných oblastí činnosti PF UPJŠ (konferencie, semináre, sústredenia študentov, krúžky...),
  • podporovať spoločenské podujatia s cieľom posilniť stavovské tradície.

Stanovy OZ

Orgány - Výkonná rada, Revízna komisia

Zoznam členov

Prihláška

Aktivity

♦ Kontakt: ozprirodovedec@upjs.sk

 

45 rokov Prírodovedeckej fakulty

50 rokov  Prírodovedeckej fakulty

55 rokov  Prírodovedeckej fakulty

Cena PRAEMIUM ALUMNI

Cena sa udeľuje absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi.

Štatút ceny PRAEMIUM ALUMNI a informácie  k jej udeleniu v roku 2013

RADA pre výber laureátov ceny PRAEMIUM ALUMNI

Nominovaní absolventi v roku 2013

Udelenie ceny Praemium alumni v roku 2013 (na slávnostnom stretnutí absolventov dňa 18. 05. 2013)

♦ Štatút ceny Praemium Alumni a informácie k jej udeleniu v roku 2018

Rada pre výber laureátov ceny Praemium Alumni 2018

Posledná aktualizácia: 20.12.2018