Prejsť na obsah

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2019/2020

1minút, 54sekúnd

Dekan  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

• Aplikovaná matematika • Analytická chémia
• Diskrétna matematika • Anorganická chémia
• Teória vyučovania matematiky • Biochémia
• Astrofyzika • Fyzikálna chémia
• Biofyzika • Organická chémia
• Fyzika kondenzovaných látok • Informatika
• Jadrová a subjadrová fyzika • Genetika
• Progresívne materiály • Fyziológia živočíchov
• Teoretická fyzika • Fyziológia rastlín
• Teória vyučovania fyziky • Molekulárna cytológia
• Geoinformatika a diaľkový prieskum zeme • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom odbore. K elektronickej prihláške (elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť a podpísať), resp. k prihláške na tlačive ŠEVT 49 400 2 je potrebné doložiť:

  1. overenú kópiu diplomu, resp. potvrdenie o ukončení štúdia, ak ešte diplom nemá
  2. životopis s prípadným uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác
  3. potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy (ak bola vykonaná)
  4. výpis výsledkov štúdia druhého stupňa
  5. rámcový projekt k téme dizertačnej práce
    Rámcový projekt dizertačnej práce je potrebné vypracovať v rozsahu maximálne 5 strán podľa priloženej šablóny.  Šablóna rámcového projektu k téme dizertačnej práce.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne 17. 06. 2019 – 28. 06. 2019

Termín na podanie prihlášky na PF UPJŠ je do 31. 05. 2019

V prípade, že uchádzač pošle prihlášky na dve a viac tém, bude vyzvaný, aby určil preferovanú tému.

Poplatok: 50,- EUR klasická prihláška, 40,- EUR elektronická prihláška.

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2996, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.  Kópiu dokladu o úhrade je potrebné k prihláške doložiť.

 

                                                                                               prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
                                                                                                                  dekan fakulty


Študuj na UPJŠ