Prejsť na obsah

Študentská vedecká konferencia 2021 na PF UPJŠ v Košiciach

3minút, 9sekúnd

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2021 

vyhlasujem

fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2020/2021 v odboroch: Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika.

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2021) v stredu, 21. apríla 2021

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

31. 03. 2021
Vyhlásenie sekcií Študentskej vedeckej konferencie 2021

do 14. 04. 2021, 08:00 h

 • elektronická registrácia účastníka ŠVK cez https://lms.upjs.sk, kurz SVK2021 odovzdanie abstraktu pripravovaného príspevku do príslušnej sekcie ŠVK

do 19.04.2021, 08:00 h

 • odovzdanie súťažných prác v elektronickej verzii (pdf súbor) do príslušnej sekcie ŠVK

21.04.2021

 • videokonferenčné prezentácie prác v sekciách
 • vyhlásenie výsledkov v jednotlivých sekciách

Pokyny k registrácii

 • každý súťažiaci je povinný sa registrovať prostredníctvom elektronického systému https://lms.upjs.sk/course/index.php?categoryid=117
 • prihlasovacie údaje pre vstup do systému sú zhodné s údajmi do AiS2, 
 • k formuláru na prihlásenie príspevku sa dostanete zadaním prihlasovacieho kľúča príslušného k sekcii, do ktorej chcete príspevok prihlásiť (prihlasovanie kľúče sú uvedené v lms.upjs.sk SVK2021). 
 • ak chcete prihlásiť príspevok do inej sekcie ako ste už pridali (oprava sekcie), alebo chcete súťažiť s prácami vo viacerých sekciách, informujte sa o postupe na lms@upjs.sk,
 • ak máte problém s prihlásením sa do systému LMS, prekontrolujte si funkčnosť prihlásenia sa do AiS2, riešenie problému s prihlásením do AiS2 odkomunikujte, študenti: patricia.lukacova@upjs.sk, zamestnanci a doktorandi: katarina.novakova@upjs.sk).

Pokyny k príprave a odoslaniu abstraktu

 • Súčasťou ŠVK 2021 je vydanie elektronického zborníka abstraktov príspevkov, ktoré budú obhajované v rámci jednotlivých sekcií. Elektronický zborník bude zverejnený na web stránke fakulty (viď. zborníky z predošlých rokov: /prirodovedecka-fakulta/studium/bakalarske-a-magisterske/svk/svk/). Každý účastník ŠVK je povinný odoslať abstrakt príspevku pripravený podľa vzorovej šablóny vo formáte DOCX, DOC, DOTX, ODT. V prípade nedodržania formátu nezaručujeme zverejnenie abstraktu v zborníku.
 • Elektronickú verziu abstraktu je nutné odovzdať prostredníctvom formuláru na stránke https://lms.upjs.sk/course/index.php?categoryid=117 v príslušnej sekcii. (Príspevky odovzdané iným spôsobom príp. po termíne nebudú akceptované.)

Pokyny k príprave a odovzdaniu prác

 • Na ŠVK možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou záverečnej práce.
 • Odporúčaný rozsah prác ŠVK je spravidla 15-20 strán. V závislosti od charakteru práce, vedného odboru práce môžu mať rozsah aj mimo uvedeného intervalu.
 • Na prípravu práce ŠVK sa odporúča primerane použiť šablóny WORD alebo LaTeX vypracované pre záverečné práce (napr.: http://www.upjs.sk/public/media/0820/sablona_ZP_V2.dotx, https://github.com/novotnyr/rnthesis
 • Práce k ŠVK je potrebné vypracovať v elektronickej podobe a odovzdať vo formáte PDF do termínu uvedenom v harmonograme ŠVK 2021 prostredníctvom formuláru na stránke https://lms.upjs.sk/course/index.php?categoryid=117 v príslušnej sekcii. Príspevky odovzdané iným spôsobom príp. po termíne nebudú akceptované. 

Všetkým súťažiacim ako aj členom komisií želám úspešný priebeh ŠVK.

Košice 31.03.2021                            

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty               
 

Štatút ŠVK
Menovanie odborných porôt
Program sekcií – nové
Zborníky zo ŠVK

Študuj na UPJŠ