UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Workshop Contemporary Confocal Microscopy

Ústav biologických a ekologických vied organizuje v dňoch 8.a 9.9.2010 na pôde fakulty v priestoroch budovy na Moyzesovej 11 Workshop Contemporary Confocal Microscopy.

Vymenovanie nového profesora

Dňa 28. júna 2010 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný doc. RNDr. Igor Hudec, CSc.  za profesora v odbore biológia.

Konfokálny mikroskop - uvedenie do prevádzky

Dňa 27.5.2010 bol v novo vznikajúcom Laboratóriu analytickej cytometrie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uvedený do prevádzky konfokálny mikroskop TCS SP5 X, ktorý plánovite doplnil už existujúcu infraštruktúru tohto laboratória pozostávajúcu z invertovaného fluorescenčného mikroskopu DMI 6000 B vybaveného mikromanipulátorom a kultivačnou komôrkou pre zber dát zo živých buniek. Obidva mikroskopické systémy dodala spoločnosť Leica Microsystems.
 

Interakcia röntgenového žiarenia s hmotou

30. marca 2010 o 16:00 hod. sa vo video-konferenčnej miestnosti ÚMV PF UPJŠ v budove na Jesennej 5 uskutoční druhé stretnutie seminára venovaného rtg. žiareniu a jeho využitiu vo fyzike, biológii a materiálovom výskume.

LHC znova v prevádzke

Takmer po roku bol v minulých týždňoch opäť spustený LHC - Large Hadron Collider, najväčší urýchľovač častíc na svete.