UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

PF UPJŠ udelila siedmim stredným školám status Partnerská škola

Status  partnerská škola udelila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach tým stredným školám, ktoré  sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi a ktoré dlhodobo s fakultou spolupracujú.

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

Na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a  po schválení vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 11.11.2016 bol prof. RNDr. Kataríne Győryovej, DrSc. udelený čestný titul „profesor emeritus“. 

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2015-2016

Komisia pre Vnútorný vedecký grantový systém Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhodnotila úspešnosť projektov VVGS PF 2015-2016 mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých riešenie bolo ukončené dňa 30. 6. 2016.

Literárny fond ocenil dielo vedeckých pracovníkov z PF UPJŠ

Dňa 22. septembra 2016 v Zichyho paláci  v Bratislave sa konalo slávnostné odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015. Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 bola udelená aj pani doc. RNDr. Renáte Oriňákovej, DrSc. z Ústavu chemických vied PF UPJŠ.