UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcu študentskej časti Akademického senátu PF UPJŠ v Košiciach pre volebný obvod bakalárskeho a magisterského štúdia medziodborových a učiteľských študijných programov na funkčné obdobie rokov 2022 – 2023