Prejsť na obsah

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

3minút, 33sekúnd

Záujemcovia o štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2023/2024 aj elektronickou formou.

Termín podávania prihlášok: do 31. 03. 2023

Pri stiahnutí známok z elektronickej žiackej knižky, resp. nahratí vysvedčení ako prílohu k prihláške nie je potrebné potvrdenie známok strednou školou ani zasielanie papierovej formy prihlášky. 

Pravidlá prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na PF UPJŠ v ak. roku 2023/2024

11260

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte príručku, ktorá je dostupná v časti Pomocník.

Záujemca môže podať jednu prihlášku, pomocou ktorej sa môže uchádzať o dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na program uvedený ako druhý v poradí, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.

Do prihlášky je potrebné vypísať koncoročné známky zo všetkých predmetov za prvé tri roky štúdia (8- ročné gymn. kvinta až septima, 5-ročné gymnázium za 2. až 4. ročník štúdia) a známky z polročného vysvedčenia z posledného ročníka.

Známky môžete vpísať ručne

Správnosť uvedených známok a vypočítaných priemerov musí potvrdiť stredná škola. Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2023 a známky im stredná škola nepotvrdí, zašlú overené kópie všetkých vysvedčení.

Ak známky vpíšete ručne, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami (potvrdenými strednou školou) poslať poštou  na študijné oddelenie fakulty. 

alebo

stiahnuť z elektronickej žiackej knižky, resp. nahrať vysvedčenia ako prílohu k prihláške.

Pri stiahnutí známok z elektronickej žiackej knižky, resp. nahratí vysvedčení ako prílohu k prihláške nie je potrebné potvrdenie známok strednou školou ani zasielanie papierovej formy prihlášky.

Prihláška bude zaevidovaná po pripísaní poplatku na účet fakulty. Uchádzač dostane e-mail potvrdzujúci zaevidovanie prihlášky.

Preklopené známky už v prihláške neupravujte. Ak známky upravíte, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami potvrdenými strednou školou poslať poštou na študijné oddelenie fakulty.

Poplatok (30,- €) je potrebné uhradiť výhradne platobnou bránou alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2997, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača. Kópiu dokladu o úhrade nie je potrebné k prihláške dokladať.

11400

Pri podaní elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 20 eur.

Vaša elektronická prihláška bude preklopená na spracovanie po prijatí platby za prijímacie konanie. Je preto nutné dôsledné vyplnenie jednotlivých symbolov zobrazených v príkaze na úhradu, ktorý si môžete vytlačiť zo systému.

11400

Životopis a potvrdenie lekára nevyžadujeme.

11260

Motivačné nástroje pre talentovaných študentov

Ak ste boli počas strednej školy úspešnými riešiteľmi krajského, národného alebo medzinárodného kola olympiády v prírodných vedách, matematike, informatike, alebo ste sa umiestnili na poprednom mieste v inej významnej súťaži, po nastúpení na štúdium na PF UPJŠ môžete získať Štipendium pre talentovaných študentov.


Študuj na UPJŠ