Prejsť na obsah

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2023/2024

3minút, 14sekúnd

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2023/2024 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch (https://studijne-programy.upjs.sk/fakulta/PF):

Študijný programOsoba zodpovedná za realizáciu študijného programu
Aplikovaná matematikaprof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.katarina.cechlarova@upjs.sk
Diskrétna matematikaprof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.tomas.madaras@upjs.sk
Teória vyučovania matematikyprof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.jozef.dobos@upjs.sk
Biofyzikaprof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.pavol.miskovsky@upjs.sk
Fyzikaprof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.michal.jascur@upjs.sk
Fyzika kondenzovaných látokprof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.martin.orendac@upjs.sk
Progresívne materiályprof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.pavol.sovak@upjs.sk
Teória vyučovania fyzikyprof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.peter.kollar@upjs.sk
Geoinformatika
a diaľkový prieskum Zeme
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.jaroslav.hofierka@upjs.sk
Analytická chémiaprof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.yaroslav.bazel@upjs.sk
Anorganická chémiaprof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.juraj.cernak@upjs.sk
Biochémiaprof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.maria.kozurkova@upjs.sk
Fyzikálna chémiaprof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.renata.orinakova@upjs.sk
Organická chémiadoc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.miroslava.martinkova@upjs.sk
Informatikaprof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.stanislav.krajci@upjs.sk
Zoológia a fyziológia živočíchovprof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.benadik.smajda@upjs.sk
Fyziológia rastlínprof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.pavol.martonfi@upjs.sk
Molekulárna cytológia a genetikaprof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.peter.fedorocko@upjs.sk

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Odporúčame použiť výhradne elektronickú prihlášku: https://e-prihlaska.upjs.sk/. Všetky potrebné súčasti prihlášky doloží uchádzač(ka), akonáhle ich bude mať k dispozícii. Elektronické prihlasovanie je spustené od 20.3.2023. Existujúce tlačivo prihlášky ŠEVT 49 400 2 je možné využiť iba v prípade, ak uchádzač(ka) má obmedzený prístup k elektronickej komunikácii. Súčasťou prihlášky je:

  1. overená kópia diplomu, resp. potvrdenie o ukončení štúdia, ak ešte diplom nemá
  2. životopis s prípadným uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác
  3. potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy (ak bola vykonaná)
  4. výpis výsledkov štúdia druhého stupňa
  5. rámcový projekt k téme dizertačnej práce / Šablóna rámcového projektu k téme dizertačnej práce

Pre akademický rok 2023/2024 vypísali školitelia (vrátane externých vzdelávacích inštitúcií) 138 tém dizertačných prác. Podrobnejšie informácie o vypísaných témach nájdete na stránke:

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024

Záujemcom odporúčame kontaktovať školiteľa konkrétnej témy, alebo osobu zodpovednú za realizáciu študijného programu. Prípadné otázky k prihláškam, môžu záujemcovia konzultovať s referentkou študijného oddelenia: PaedDr. Ľubica Semancová (lubica.semancova@upjs.sk).

Termín na podanie prihlášky na doktorandské štúdium na PF UPJŠ je od 20.3.2023 do 31.5.2023.

V prípade, že uchádzač pošle prihlášky na dve a viac tém, oznámi svoje preferencie emailom na adresu: lubica.semancova@upjs.sk

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne: 19.-30.6.2023

Doktorandské štúdium pre prijatých študentov začne od 1.9.2023.

Poplatok: 30,- € elektronická prihláška, 50,- € klasická prihláška.

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne platobnou bránou alebo bankovým prevodom na číslo účtu:
SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2996, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty


Študuj na UPJŠ