Prejsť na obsah

Rozlúčka s doc. RNDr. Máriou Rehákovou, CSc.

4minút, 44sekúnd

doc. RNDr. Mária Reháková, CSc.

04.09.1948† 04. 12 2023

Doc. Reháková sa narodila v Bardejove, základnú školu a stredoškolské štúdium ukončila na Strednej všeobecnovzdelávacej škole (terajšie Gymnázium) v Humennom.
V roku 1971 úspešne ukončila Prírodovedeckú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a po jej ukončení nastúpila na študijný pobyt na Katedru anorganickej chémie PF UPJŠ. Po necelých dvoch rokoch pokračovala na tejto katedre v pôsobení ako asistentka, od roku 1974 ako odborná asistentka a od roku 1998 ako docentka, kde 31. augusta 2013 svoje pôsobenie ukončila.
V roku 1974 obhájila rigoróznu prácu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1987 dizertačnú prácu na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 1981 ukončila dvojročné postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
V roku 1998 obhájila habilitačnú prácu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na tému Inkluzívne zlúčeniny typu zeolitov, vlastnosti a možnosti aplikácie v praxi.
Od nástupu na Katedru anorganickej chémie PF UPJŠ v Košiciach bola zapojená do pedagogickej činnosti všetkých foriem. Už počas študijného pobytu v rokoch 1971 – 1973 viedla laboratórne cvičenia, po roku 1973 okrem laboratórnych cvičení zaisťovala aj prednáškovú činnosť zo všeobecnej a anorganickej chémie, podieľala sa na výučbe v rámci seminárov na internom a v rokoch 1978-1981 i postgraduálnom štúdiu. Od roku 1980 jej prednášková činnosť bola hlbšie zameraná na bioanorganickú chémiu a mechanizmy anorganických reakcií, ako aj na chémiu pre nechemické odbory – študentov biológie, geografie a fyziky. V rámci pedagogickej činnosti sa venovala vedeniu a oponovaniu diplomových prác, bakalárskych prác, rigoróznych prác, vedeniu prác v rámci ŠVOČ a od roku 2001 bola školiteľom doktorandov pri vypracovaní ich dizertačných prác. Bola členkou viacerých komisií v rámci PF UPJŠ, ale aj iných fakúlt.
V roku 2008 získala Cenu dekana za pedagogickú činnosť na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika.
Od začiatku svojho pôsobenia na Katedre anorganickej chémie sa aktívne zapájala do vedeckovýskumnej činnosti, v rámci ktorej sa podieľala pri riešení mnohých výskumných, inštitucionálnych úloh a grantových projektov. Jej výskum bol zameraný predovšetkým na štúdium materiálov na báze inkluzívnych zlúčenín, ako aj kompozitných materiálov, vrátane prírodných a syntetických zeolitov a možnosti ich využitia v praxi. Z tejto problematiky boli pod jej vedením vyriešené štyri grantové projekty VEGA. V posledných rokoch a aj v súčasnosti jej výskum bol zameraný na využitie prírodných a syntetických mikropórovitých materiálov v environmentálnej oblasti pri znižovaní obsahu toxických látok a aj na štúdium prírodných mikropórovitých látok typu klinoptilolitu ako nosiča farmeceuticky účinných látok. Pre jej vedeckovýskumnú činnosť boli významné: krátkodobý pobyt na Akadémii vied v Novosibirsku a od roku 1992 študijné pobyty a spolupráca so zahraničnými pracoviskami: Univerzitou v Perugii, Taliansko, Univerzitou v Catanii, Taliansko Ústavom Fyzikálnej chémie a elektrochémie J. Heyrovského v Prahe, Univerzitou v Odense, Dánsko, Univerzitou v Stokholme vo Švédsku a dlhoročná spolupráca s pracoviskom Development and Research Wadsten vo Švédsku. Významná bola aj jej spolupráca s praxou – v prvej polovici osemdesiatych rokoch s Niklovou hutou v Seredi, v rokoch 2001-2005 s priemyselným podnikom CHEMKO, a.s., časťou CHEMZA, a.s. Strážske, a od roku 2004 so ZEOCEM, a.s. Bystré v rámci aplikačného výskumu materiálov na báze prírodného zeolitu typu klinoptilolitu (z východoslovenského ložiska v lokalite Nižný Hrabovec).
Je autorkou a spoluatorkou mnohých odborných a vedeckých článkov publikovaných v zahraničních i domácich časopisoch, spoluautorkou kapitoly v monografii Chemistry for Protection of the Environment, 4. Series: Environmental Science Research, Vol. 59 vydanej v USA a mnohých dalších príspevkov na domácich a zahraničných konferenciách a viacerých učebných textov. Podieľala sa aj na recenzentskej činnosti pre viaceré zahraničné a domáce časopisy.
Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa venovala aj iným aktivitám. Je dlhoročnou členkou SCHS, kde vykonávala najprv funkciu vedeckej tajomníčky Odbornej skupiny Anorganická chémia v rámci Východoslovenskej pobočky SCHS v Košiciach. Od roku 1993 do 1.5. 2013 bola predsedom Odbornej skupiny Anorganická chémia SCHS v Košiciach. V súčasnosti je čestným predsedom tejto odbornej skupiny. Od roku 2001 do roku 2012 bola aj členkou rozšíreného výboru SCHS v Bratislave. Aktívne pracovala a významne sa podieľala ako členka organizačných výborov vedeckých konferencií a sympózií, pravidelne organizovala odborné prednášky v rámci Odbornej skupiny. V roku 2004 bola vyznamenaná medailou SCHS za aktívnu prácu a v roku 2005 jej bola udelená strieborná medaila SCHS za dlhoročnú prácu na prospech Spoločnosti.
V roku 2008 Slovenská chemická spoločnosť pri SAV v Bratislave jej udelila Čestné členstvo v Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za zásluhy a rozvoj chémie a Spoločnosti.


Študuj na UPJŠ