Prejsť na obsah

Stretnutie s jubilantmi

1minút, 21sekúnd

Vedenie fakulty sa tradične začiatkom roka stretáva s aktuálnymi, ale aj bývalými dlhoročnými zamestnancami fakulty, ktorí v predchádzajúcom roku oslávili významné životné jubileum 65, 70, 75 a viac, rokov veku. Na stretnutie sú rovnako pozývaní aj zamestnanci našej fakulty, ktorí ukončili svoj pracovný pomer na UPJŠ ku koncu predchádzajúceho roka.

Táto udalosť je nielen priestorom pre stretnutie s aktuálnymi zamestnancami jubilantmi, ale predovšetkým s bývalými dlhoročnými kolegami. Je priestorom pre vyjadrenie ocenenia ich práce pre fakultu, ale i priestorom pre spomienky a bohatú diskusiu na rôzne témy. 

Tohto roku sa na pôde univerzity dňa 31. januára 2024 s jubilantmi, v zastúpení pána dekana, stretli prodekani docent Marián Kireš, docent Michal Gállay a predseda AS PF UPJŠ docent Juraja Ševc.  

Z dvadsiatich štyroch pozvaných hostí pozvanie prijali:  profesor Peter Fedoročko,  profesor Vladimír Lisý, docent Ľubomír Panigaj, docentka Zuzana Daxnerová, docent Marián Trenkler, docentka Katarína Kimáková, doktorka Iveta Sováková,  pani Helena Martinová, pán Vladimír Martin, pani Alica Veľková, pani Eva Pitoňáková, pán Štefan Petrila, pán Ladislav Nigut, pani Viola Samková, pani Jolana Vlčeková a pani Jolana Vojtasová.

Zo stretnutia sa ospravedlnili: profesor Pavol Miškovský, profesorka Danica Studenovská, inžinierka Tatiana Bušová, doktorka Daniela Kladeková, docent Miroslav Repický a pani magisterka  Soňa Molnárová.  

Všetkým jubilantom srdečne gratulujeme!


Študuj na UPJŠ