Prejsť na obsah

Voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana – Oznam

0minút, 45sekúnd

Členom Akademickej obce Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

O Z N A M

Volebná komisia pre voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana fakulty na svojom zasadnutí

dňa 10. mája 2023 zaregistrovala nasledovné platné návrhy na uchádzača:

  1. doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

Súčasne oznamujeme, že termín stretnutia Akademickej obce
PF UPJŠ v Košiciach s kandidátom sa uskutoční

24. mája 2023 o 13.00 h v aule RB0A5 (M5)

na Šrobárovej 2 v Košiciach

Košice 11. mája 2023  

RNDr. Mariana Kolesárová, PhD. 
predseda volebnej komisie

                                    


Študuj na UPJŠ