Prejsť na obsah

Voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana

2minút, 0sekúnd

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

na základe § 22 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa čl. 31 ods. 4 a ods. 5 Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a uznesenia AS PF UPJŠ č. 3/2023 zo dňa 25. 1. 2023

vyhlásil voľby

KANDIDÁTA NA OBSADENIE FUNKCIE DEKANA

Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027 na deň 24. mája 2023


Uchádzačov na obsadenie funkcie dekana (ďalej len „uchádzač“) spravidla navrhujú členovia akademickej obce Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Navrhovanie uchádzačov sa riadi platnými Zásadami voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana fakulty.

Každý návrh musí mať tieto náležitosti:

a) meno, titul, vedecká hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie uchádzača,
b) písomný súhlas uchádzača s kandidatúrou,
c) meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov),
d) odôvodnenie návrhu,
e) podpísaný súhlas so zverejnením pracovného životopisu a programových téz.

Písomný návrh na uchádzača je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Voľby kandidáta na dekana“ do podateľne Rektorátu UPJŠ s adresou: Jana Pavúková, Dekanát PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice do 10. mája 2023 do 12.00 hod.

Uchádzač je povinný doručiť štruktúrovaný pracovný životopis (najviac 4 normostrany) a stručné programové tézy (najviac 4 normostrany) v elektronickej podobe v PDF formáte do 10. mája 2023 do 12.00 hod. na e-mailovú adresu pfsekret@upjs.sk.

V Košiciach 13. 4. 2023   

RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.
predseda Volebnej komisie pre voľbu kandidáta
na obsadenie funkcie dekana

                                                                           


Študuj na UPJŠ