Prejsť na obsah

Všetko najlepšie ALMA MATER – vysielanie Rádia Regina Východ

1minút, 10sekúnd

Napriek tomu, že Prírodovedecká fakulta UPJŠ bola oficiálne zriadená 8. februára 1963 vládnym uznesením č. 17/1963 Zb., svoju činnosť slávnostne zahájila práve 2. marca roku 1963 v priestorochŠtátneho divadla v Košiciach.

Rádio Regina Východ pozvalo do svojho štúdia pána dekana doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc., bývalého dekana fakulty a doc. RNDr. Andreu Strakovú Fedorkovú, PhD., úspešná vedkyňu fakulty pri príležitosti 60. výročia vzniku našej fakulty.

Pri slávnostnom zahájení svoje činnosti mala fakulta iba prvý ročník s 54 poslucháčmi, ktorí začali študovať v Košiciach už v septembri 1962, keď Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, so súhlasom nadriadených orgánov, dislokovala do Košíc časť svojich študentov 1. ročníka, zapísaných do učiteľských kombinácií matematika-fyzika, fyzika-chémia a biológia-chémia. Po absolvovaní druhého ročníka sa desiati z týchto prvých študentov rozhodli pokračovať v jednoodborovom štúdiu fyziky a biológie. Tým boli položené základy jednoodborového zamerania.

Mimoriadne zásluhy na založení fakulty mal jej prvý dekan, profesor Vladimír Hajko, ktorý dal fakulte pevný organizačný základ a vytýčil hlavné smery jej ďalšieho rozvoja, ktoré sú aktuálne dodnes.


Študuj na UPJŠ