Prejsť na obsah

CEX podporované APVV

2minút, 51sekúnd
cex-apvv

 

Názov CEX Výskumné a vzdelávacie centrum excelentnosti – Centrum pre výskum signalómu

 

číslo projektu:VVCE-0001-07

Projekt rieši Prírodovedecká fakulta

Partnerstvo

 Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava  ueo_ba.JPG

Hlavne ciele Hlavným zámerom projektu je združenie etablovaných kvalitných výskumných skupín (Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave) s príbuzným vedeckým zameraním do väčšieho a konkurencieschopnejšieho celku, zvaného „Výskumné a vzdelávacie centrum excelentnosti“ (VVCE). Toto centrum je zamerané na integrovaný výskum a univerzitné vzdelávanie v oblasti medzibunkovej a vnútrobunkovej signalizácie, a to najmä v kontexte spoločensky závažných ochorení.
Personálne zloženie   
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Osobnosti centra: RNDr. Ján Sedlák, DrSc. (ÚEO SAV Bratislava)
Prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
doc. RNDr. Marek Dudáš, PhD.

 

Názov CEX

 

Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky

 

číslo projektu:VVCE-0058-07
Projekt rieši  Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

  ckk.JPG
Partnerstvo

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice
Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava
Elektrotechnický ústav  SAV, Bratislava

Hlavne ciele Hlavným zámerom projektu je:

 

  • vytvoriť národné bázové laboratórium veľmi nízkych teplôt a vysokých magnetických polí so sídlom v Košiciach a Bratislave  pre fyzikálny výskum a technický vývoj v oblasti progresívnych materiálov a nanotechnológií;
  • vybudovať, resp. dobudovať nanofyzikálne a nanotechnologické laboratóriá schopné štúdia a manipulácie jednotlivých nanobjektov, ako bázu pre takéto aktivity na Slovensku;
  • kreovať výskumné kolektívy na riešenie interdisciplinárnych projektov v oblasti výskumu a aplikácií nových progresívnych multifunkčných materiálov;
  • výrazne posilniť výchovu študentov na 2. a 3. stupni VŠ v prostredí excelentného výskumu a pripraviť, akreditovať a otvoriť nový študijný program doktorandského štúdia „Nanofyzika a kryoelektronika“ na základe zmluvy medzi spoluriešiteľskými organizáciami;
  • vytvoriť podmienky a predpoklady pre ďalšiu integráciu kolektívov TripleC do národných a  medzinárodných výskumných sieti a štruktúr;
  • koordinovať  a podporovať prenos poznatkov z oblasti kryogeniky, vákuovej techniky a nanotechnológií do podnikateľskej sféry;
  • vychovávať odborníkov v spomínaných oblastiach pre prax.
Personálne zloženie   
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Osobnosti centra: Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
doc. RNDr. Miroslav Grajcar,CSc.
Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

 

Názov CEX

 

Centrum excelentnosti – bioseparačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie.

číslo projektu:VVCE-0070-07
Nositeľ projektu  Prírodovedecká fakulta UK

Partnerstvo

Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Farmaceutická fakulta UK

Hlavne ciele Využitie  analytických systémov kombinovaných s hmotnostnou spektrometriou. Vývoj metód, ktoré umožnia zvýšiť účinnosť separácie a detekcie skúmaných analytov.
Dôraz sa kladie aj na vývoj miniaturiozovaných systémov v kombinácii s implementáciou nanoštruktúr.
Personálne zloženie    prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc., doc. RNDr. Milan Hutta, CSc., doc. RNDr. Jozef Marák, Phd., doc. RNDr. Andrej Oriňák, PhD., doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD., a ďalší.

Študuj na UPJŠ