Prejsť na obsah

CEX podporované Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EU

4minút, 33sekúnd

logaEU.jpg

EXTREM   

Názov CEX  „Extrem – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií  materiálov v extrémnych podmienkach“
Zmluva o poskytnutí NFP č. 006/2009/2.1/OP VaV, kód 26220120005.
logoEXTREMSF.jpg
Partnerstvo Hlavný partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt za UPJŠ rieši Prírodovedecká fakulta)
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Hlavné ciele   Cieľ projektu – Vytvoriť centrum  pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (redukovaná dimenzia, ultra nízke teploty, silné magnetické polia a tlaky).
Špecifický cieľ projektu 1 – Vybudovanie technológií prípravy tenkých vrstiev,  nanoštruktúr a monokryštalických vzoriek nových nekonvenčných materiálov
Špecifický cieľ projektu 2 – Implementácia unikátnych experimentálnych zariadení a metód pre pokročilé fyzikálne štúdia  materiálov v extrémnych podmienkach
Špecifický cieľ projektu 3 – Obnovenie IKT a výpočtových kapacít pre efektívne teoretické modelovanie a riadenie fyzikálnych experimentov ako aj pre prístup k databázam
Personálne zloženie   garant: prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
projektový manažér: RNDr. Marcela Kajňaková, PhD.

CaKS

Názov CEX  CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
Zmluva o poskytnutí NFP č. 008/2009/2.1/OP VaV, kód 26220120007.

webstránka

Partnerstvo  Hlavný partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt za UPJŠ rieši Prírodovedecká fakulta)
Partner 1: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Partner 2: Žilinská univerzita v Žiline
Hlavné ciele  Cieľ projektu: Vybudovanie centra excelentnosti znalostných technológií založeného na dlhodobej integrácii výskumných a vzdelávacích aktivít participujúcich inštitúcií.
Špecifický cieľ projektu č. 1.: Rozvoj technickej infraštruktúry pre virtuálnu kolaboráciu v rámci centra excelentnosti zameranú na realizáciu znalostných technológií.
Špecifický cieľ projektu č. 2: Podpora realizácie výskumných projektov základného výskumu v oblastiach so strategickým významom pre vecnú prioritu „Znalostné technológie“.
Špecifický cieľ projektu č. 3.: Integrácia existujúcej vedeckej infraštruktúry pracovísk pre vecnú prioritu „Znalostné technológie“  a príprava zapojenia sa do medzinárodných projektov.
Personálne zloženie  garant: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
projektový manažér: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

SEPO

Názov CEX  SEPO – Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu
Zmluva  o poskytnutí NFP č. 007/2009/2.1/OP VaV, kód 26220120024.
Projekt riešia Prírodovedecká a Lekárska fakulta.
Partnerstvo
Hlavne ciele Hlavným cieľom je združenie excelentných pracovísk UPJŠ do monotematického multidisciplinárneho centra onkologického výskumu a jeho zapojenie do svetového výskumného priestoru.
Špecifický cieľ projektu 1: Zosúladenie a koncentrácia experimentálnej infraštruktúry členov SEPO s dôrazom na digitálnu kolekciu dát.
Špecifický cieľ projektu 2: Zvýšenie stupňa vedeckej a IKT integrácie medzi členmi SEPO s dôrazom na interoperabilitu v strategických projektoch.
Špecifický cieľ projektu 2: Plnohodnotné začlenenie SEPO do svetového vedeckého priestoru.
Personálne zloženie Garant:  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Projektový manažér: RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
Koordinátor za PF: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
nanoCEXmat
Názov CEX I. Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Zmluva o poskytnutí NFP č. 009/2009/2.1/OP VaV, kód 26220120019.
logonanoCEXmat.jpg
Partnerstvo Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Ústav geotechniky SAV
Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Hlavne ciele Cieľ projektu: Vybudovanie Centra excelentnosti progresívnych  materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou v Košiciach.
Špecifický cieľ projektu 1: Budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti nanotechnológií a progresívnych materiálov s nano submikrónovou štruktúrou.
Špecifický cieľ projektu 2: Špičkový výskum a posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti nanotechnológií a progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou.
Špecifický cieľ projektu3: Posilniť ľudský potenciál, začať prípravu študijného programu „Nanotechnológie a nanomateriály“ a pripraviť sa na transfer poznatkov pre prax.
Špecifický cieľ projektu4: Budovať informačno-komunikačné technológie a zabezpečovať disemináciu výsledkov Centra.
Personálne zloženie  Garant a projektový manažér: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (ÚMV SAV)
Garant pre UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Asistent projektového manažéra pre UPJŠ: Ing. Vladimír Girman, PhD.

CKV

Názov CEX  Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
Zmluva o poskytnutí NFP č. 018/2009/2.1/OP VaV, kód 26220120009.
Partnerstvo Hlavný partner: Ústav kozmického výskumu SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Hlavné ciele Cieľ projektu: Technické zabezpečenie  Centra kozmických výskumov ako základ pre koncentráciu inštitúcií orientovaných na výskum kozmogénnych vplyvov na Zem a technologickú spoločnosť.
Špecifický cieľ projektu 1: Dobudovanie základnej infraštruktúry pracovísk Centra kozmických výskumov.
Špecifický cieľ projektu 2: Modernizácia a rozšírenie informačno-komunikačných technológií.
Špecifický cieľ projektu3: Vytváranie sietí, zverejnenie, distribúcia a využitie výsledkov.
Personálne zloženie Garant a projektový manažér: doc. RNDr. Ján Svoreň, CSc.
Garant a projektový manažér za UPJŠ: Mgr. Štefan Parimucha, PhD.

Študuj na UPJŠ