Prejsť na obsah

Projekty

3minút, 36sekúnd

 

Zahraničné projekty

 1. Bilaterálny projekt medzi UPJŠ a Argonne National Laboratory, Štúdie pomocou synchrotrónového žiarenia: štruktúra a reaktivita katalytických rozhraní, kontinuálna spolupráca
 2. Bilaterálny projekt medzi UPJŠ a Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne (Ruská federácia), Výskum fyziky relativistických ťažkých a ľahkých iónov. Experimenty na Nuklotróne, SPS a SIS18. Číslo témy v SÚJV : 02-1-1087-2009/2020
 3. Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 0213/2016, 2016-2020
 4. Bilaterálny projekt medzi UPJŠ a Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne (Ruská federácia), Výskum vlastností jadrovej matérie a štruktúry častíc na zrážači relativistických jadier a polarizovaných protónov (Projekt STAR na RHIC), číslo témy v SÚJV: 02-0-1066-2007/2020
 5. Bilaterálny projekt medzi UPJŠ a Spojeným ústavom jadrových výskumov, Dubna (Ruská federácia), Štúdium javu polarizácie a spinových efektov na urýchľovacom komplexe Nuklotrón-M v JINR. Číslo projektu v JINR: 02-1-1097 -2010/2018, protokol o spolupráci č. 4624-1-16/18
 6. Bilaterálny projekt medzi UPJŠ a Spojeným ústavom jadrových výskumov, Dubna (Ruská federácia), ALICE: Štúdium interakcií zväzkov ťažkých iónov a protónov na LHC. Číslo projektu v JINR: 02-1-1088-2009/2019, podtéma č. 2. Simulácia fyzikálnych procesov a analýza údajov, podtéma č. 3. Spracovanie údajov v distribuovanom systéme GRID na ALICE
 7. COST Action CA16117 – Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos (Chemické prvky ako indikátory vývoja vesmíru), hlavná riešiteľská organizácia: Keele University, UK, 5. 4. 2017 – 4. 4. 2021

 

 

Projekty APVV

 1. Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch APVV-14-0073, 1.7.2015 – 30.6.2019
 2. Nové materiály na báze koordinačných zlúčenín, APVV-14-0078, 1.7.2015 – 30.6.2019
 3. Prechod supravodič-izolant. APVV-14-0606, 1.7.2015 – 30.6.2019
 4. Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory, APVV-16-0079, 1.7.2017-30.6.2021
 5. Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3–d prechodných kovov, APVV–15–0115, 1.7.2016 – 31.12.2019
 6. Vývoj nekonvenčnej technológie finálneho spracovania izotropných elektrotechnických ocelí, APVV–15–0259, 1.7.2016 – 30.6.2019
 7. Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv, APVV–15–0520, 1.7.2016 – 30.6.2020
 8. Interagujúce dvojhviezdy – kľúč k porozumeniu Vesmíru, APVV-15-0458, 01.7.2016 – 30.6.2020
 9. Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov, APVV-16-0186, 01.07.2017-30.06.2021
 10. Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch, APVV-16-0068, 01.07.2017    31.12.2020
 11. Misfity ako Isingove supravodiče, APVV SK-FR-2017-0015 01.01.2018 31.12.2019
 12. Frustrované kovové magnetické systémy, APVV-17-0020, 01.07.2018   30.06.2022

 

 

Projekty VEGA

 1. Frustrované systémy so zmiešanými spinmi, VEGA 1/0331/15, 1.1.2015 – 31.12.2018
 2. Multifrekvenčný výskum interagujúcich dvojhviezd s pulzujúcou zložkou. VEGA 1/0169/16, 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 3. Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch, VEGA 1/0043/16, 1.1.2016-31.12.2019
 4. Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev, 1/0409/15, 1. 1. 2015. – 31. 12. 2018
 5. Elektromagnetické vlastnosti magneticky mäkkých kompozitných materiálov, VEGA 1/0330/15, 1.1.2015 – 31.12.2018
 6. Štúdium škálovacích zákonov a turbulentných anomálií v stochastickej a kritickej dynamike metódami,renormalizačnej grupy, VEGA 1/0345/17, 1.1.2017-31.12.202
 7. Interakcie relativistických jadier, eta-mezónové jadrá a spinová fyzika.

VEGA 1/0113/18, 01/2018 – 12/2020

 1. Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotropie na základný stav a kritické správanie dvojrozmerných kvantových magnetických systémov, VEGA 1/0269/17, 1.1. 2017- 31.12. 2020
 2. Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch, VEGA 1/0377/16, 1.1.2016 – 31.12.2019
 3. Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zilatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia, VEGA 1/0164/16, 1.1.2016 – 31.12.2019
 4. Štruktúra a fyzikálne vlastnosti amorfných a nanokryštalických kovových zliatin., VEGA 1/0036/16, 1.1.2016 – 31.12.2019
 5. Príprava a štúdium nanomateriálov pre katalýzu, supravodivosť a informačné technológie, VEGA 1/ 0599/16, 1.1.2016 – 31.12.2019
 6. Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna“ VEGA 1/0929/16, 1.1. 2016-31.12. 2018
 7. Fotostimulácia  ako terapia pre mitochondriálnu dysfunkciu VEGA 1/0156/18,   1.1. 2018- 31.12. 2021.
 8. Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky. VEGA 1/0265/17, 01/2017 – 12/2020

 

Projekty KEGA

 1. Podpora formálneho a neformálneho vzdelávania v časticovej fyzike, KEGA  012UPJŠ-4/2018, 1.1.2018-31.12.2020

Študuj na UPJŠ