Prejsť na obsah

Bakalársky stupeň

2minút, 9sekúnd

trojročné štúdium v programoch:

Fyzika
Absolvent bakalárskeho štúdia fyziky dokáže pod vedením skúsených odborníkov realizovať náročné fyzikálne experimenty, samostatne riešiť fyzikálne problémy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít, je schopný vytvárať počítačové modely procesov na základe požiadaviek praxe, kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia, má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z matematických a informatických vedných odborov a z hraničných prírodovedných disciplín.
Absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatní v počítačových firmách, v telekomunikáciách a v spoločnostiach, zaoberajúcich sa aplikovanou elektronikou a fyzikou a má predpoklady pre ďalšie štúdium fyziky.

Biofyzika

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Biofyzika:

  • má osvojené základy metodiky vedeckej práce a vedeckej formulácie problému,
  • ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti fyziky, ktoré je schopný aplikovať na riešenie problémov v oblasti vied o živej prírode,
  • má koherentné znalosti viacerých vedných odborov umožňujúce efektívnu prácu v interdisciplinárnych kolektívoch,
  • vie použiť metódy kvantovej mechaniky, termodynamiky, teórie elektromagnetického poľa v konkrétnych aplikáciách molekulovej a bunkovej biofyziky,
  • pozná široké spektrum experimentálnych metód poskytujúce komplexný a komplementárny pohľad na biologické systémy na molekulovej a bunkovej úrovni.

Dokáže samostatne formulovať a vypracovať riešenia problémov metódami molekulovej spektroskopie, bio-kalorimetrie, optickej mikroskopie, kvantovej mechaniky a chemickej fyziky, aplikovať metódy počítačového modelovania a interpretácie zložitých systémov, komunikovať s odborníkmi v príbuzných vedných odboroch  (fyzika, biochémia, bunková a molekulová biológia, genetika, imunológia, bioinformatika).

 

Medziodborové štúdium Fyzika + jeden z predmetov (biológia, geografia, chémia, informatika, matematika, filozofia, psychológia, britské americké štúdiá, slovenský jazyk)
Obsah študijného programu tvorí kombinácia dvoch študijných odborov doplnený o predmety spoločenskovedného základu a informačných technológií. Spoločenskovedný základ obsahuje aj predmety, ktorých voľbou sa študent môže pripraviť na štúdium učiteľstva akademických predmetov na magisterskom stupni. Absolvent medziodborového štúdia môže pokračovať v magisterskom štúdiu:

  • učiteľstva predmetov študovaných odborov,
  • jedného z odborov bakalárskeho štúdia,

Študuj na UPJŠ