Prejsť na obsah

Doktorandský stupeň

10minút, 15sekúnd

štvorročné štúdium v programoch:

Odbor: Astrofyzika

Absolventi študijného odboru Astrofyzika ovládajú teoreticko-fyzikálne a počítačové metódy a matematický aparát na riešenie komplexných problémov z astrofyziky. Získajú teoretické vedomosti o aktuálnych trendoch a zameraniach astrofyzikálného výskumu, ako aj praktické zručnosti pri astronomických pozorovaniach a spracovaní napozorovaných dát. Prehĺbia si vedomosti z programovacích jazykov a rôznych matematických metód  a zvládnu samostatne tvoriť počítačové modely pre riešenie astrofyzikálnych úloh. Osvoja si zásady vedeckej práce, metódy vedeckého výskumu a vývoja a formulovania vedeckých problémov. Absolventi dokážu tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky a zručnosti vo vedeckej praxi a ďalej rozvíjať vednú disciplínu.

Odbor: Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Absolventi doktorandského štúdia programu Fyzika kondenzovaných látok ovládajú moderné metódy experimentálneho štúdia tuhých látok predovšetkým v extrémnych experimentálnych podmienkach ako sú veľmi nízke teploty, vysoké magnetické polia, vonkajší tlak. Ovládajú komerčné zariadenia schopné tieto podmienky vytvárať, sú však dostatočne prakticky erudovaní, aby boli schopní zaviesť, alebo upraviť experimentálnu metódu pre skúmanie predovšetkým  termodynamických  a transportných vlastností vybraných systémov. Získali hlboký teoretický základ o kvantovomechanických procesoch prebiehajúcich v tuhých látkach, ktorý im umožňuje porozumieť súčasným otvoreným vedeckým problémom vo fyzike  kondenzovaných látok a aktívne sa zapojiť do ich riešenia. Počas doktorandského štúdia nadobudli praktické znalosti o príprave a štúdiu štruktúry nekonvenčných materiálov s dôrazom na nanoskopické systémy. Sú schopní pracovať so súdobými programovými balíkmi pre sofistikovanú analýzu experimentálnych dát a ich počítačové modelovanie. Dokážu fyzikálne interpretovať získané experimentálne údaje a navrhovanú interpretáciu prezentovať vo forme vedeckej publikácie, alebo na vedeckej konferencii. Osvojené vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom doktorandského štúdia Fyzika kondenzovaných látok stať sa členmi špičkových výskumných tímov na renomovaných vedeckých pracoviskách v Európe a zámorí. Uvedená možnosť je pravidelne využívaná v rámci postdoktorandských pobytov.

Odbor: Jadrová a subjadrová fyzika

Absolventi doktorandského štúdia, študijného odboru Jadrová a subjadrová fyzika majú hlboké experimentálne a teoretické znalosti a zručnosti z disciplín, ako kvantová teória poľa,  kvantová chromodynamika, experimentálne metódy jadrovej a subjadrovej fyziky, spracovanie experimentálnych údajov štatistickými metódami a analýza dát na fyzikálny predmet, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi.

Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych princípov mikrosveta a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Pritom absolventi daného študijného programu majú vzdelanie aj z ďalšej špecializácie, konkrétne z kozmickej fyziky a z aplikovanej jadrovej fyziky. Sú oboznámení s praktickým použitím štatistických metód a programových prostriedkov na vyhodnotenie experimentálnych údajov a na simuláciu zložitých fyzikálnych procesov v detektoroch. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého  odboru.

Charakteristika absolventa 3.stupňa vysokoškolského štúdia odboru Jadrová a subjadrová fyzika

 • Získa hlboké vedomosti  z jadrovej a subjadrovej fyziky v súlade s najnovšími poznatkami v tejto oblasti vo svete a osvojí si fundamentálne poznatky o základnej  štruktúre hmoty a základných interakciách. 
 • Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v experimentálnej subjadrovej fyzike.
 • Je schopný vykonávať akúkoľvek tvorivú činnosť v oblasti vymedzenej príslušným študijným programom, samostatne riešiť úlohy základného výskumu, navrhnúť nové experimenty, vyvíjať nové detekčné zariadenia a využívať moderné informačné a komunikačné technológie.
 • Osvojí si metodológiu experimentu , počnúc systémom riadenia, zberom údajov a triggerovým systémom.  Bude schopný  modelovať detektorový systém a spracovať údaje   z experimentálnych zariadení.
 • Ovláda aktuálne programovacie jazyky a matematické základy štatistických a analytických programov na takej úrovni aby bol schopný samostatne vytvárať a realizovať algoritmy  pre riešenie fyzikálnych úloh, poprípade pre potreby praxe.
 • Naučí sa využiť prostriedky na prezentáciu vedeckých výsledkov v popredných vedeckých periodikách a na medzinárodných sympóziách a konferenciách.
 • Osvojí si metódy udržiavania kontaktu s posledným vývojom v disciplíne a vlastného profesionálneho napredovania.

Úroveň absolventa doktorandského štúdia je porovnateľná s úrovňou absolventa doktorandského štúdia európskych univerzít. Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy súčasnej jadrovej a subjadrovej fyziky, dokáže vedecky pracovať a prinášať riešenie zložitých problémov v oblasti experimentálnej jadrovej a subjadrovej fyziky a v oblasti modelovania jadrových a subjadrových problémov a experimentálnych zariadení vo vybraných oblastiach fyziky detektorov. Je schopný zaujímať kompetentné stanovisko k aktuálnym vedeckým trendom v oblasti  fyziky elementárnych častíc , v oblasti fyziky interakcie ťažkých iónov pri ultrarelativistických  energiách a v oblasti kozmického žiarenia. Vzhľadom k svojej pripravenosti a charakteru výskumu v oblasti subjadrovej fyziky, absolvent doktorandského štúdia bude adaptabilný aj v iných vedných disciplínach a v praxi.

Odbor: Biofyzika

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Biofyzika:

 • Ovláda vedecké metódy biofyziky, ktoré je schopný  tvorivým spôsobom aplikovať  na riešenie širokého spektra problémov v oblasti  vied o živej prírode (fyziológia, molekulová biológia, biochémia, farmakológia a teoretická medicína, teoretická biológia a medicína, imunológia, bioinformatika).
 • Ovláda metódy a praktickú aplikáciu najnovších interdisciplinárnych vied v oblasti biológie, nanotechnológií a bioinformatických technológií.
 • Absolvent odboru  vedecky báda a prináša pôvodné (originálne, vlastné, tvorivé) riešenia nastolených problémov a má aktívne osvojenú metodiku vedeckej práce, vedeckej formulácie  problému, publikovanie výsledkov vedeckého výskumu a ich prezentáciu na odborných podujatiach.
 • Ovláda zásady práce v interdisciplinárnych kolektívoch, zásady tvorby vedeckých projektov a princípy medzinárodnej vedeckej spolupráce, umožňujúce zapojenie do vedeckých programov v rámci Európskeho výskumného priestoru ako aj podmieňujúce ďalší rozvoj študijného odboru a spoluprácu s praxou.
 • V priebehu štúdia si taktiež osvojí spoločenské, etické, environmentálne a právne aspekty vedeckej práce.

Okrem zmienených vedomostí a schopností, získa absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru biofyzika tieto špecializované vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 • dokáže prinášať samostatné tvorivé riešenia zložitých problémov v oblasti:
 • molekulovej a bunkovej biofyziky,
 • molekulovej spektroskopie a molekulovej fyziky,
 • počítačového modelovania biologických ale aj iných komplexných systémov,
 • kvantovej chémie a chemickej fyziky,

vo vybraných oblastiach fotofyziky, fotochémie, fotobiológie, biochémie, molekulovej biológie, farmakológie, nanotechnológií a bioinformatiky.

Odbor: Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Študijný program vytvára fyzikálne i chemické zázemie pre získanie najvyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania pre absolventov magisterského i inžinierskeho štúdia v  odboroch ako sú:  medziodoborové štúdium v kombinácii s fyzikou alebo chémiou, učiteľské štúdium  v kombinácii s fyzikou, inžinierske štúdium v odbore materiály a jeho príbuzných odboroch. Profil absolventa je budovaný na princípoch budovania i rozvoja fyzikálneho chápania makroskopických prejavov vlastností moderných  materiálov. Absolvent má aktuálny prehľad v oblasti vlastností, procesov výroby, aplikácií i výskumu moderných progresívnych materiálov. Ukazuje sa, že výroba i úspešné aplikácie materiálov s neusporiadanou, kváziusporiadanou štruktúrou včítane nanomateriálov si vyžadujú špecializovaný prístup vo výchove budúcich odborníkov so silným akcentom na fyzikálne i chemické vzdelanie opierajúc sa o základné atribúty odboru fyzika. Absolvent študijného programu ovláda metodiky prípravy a charakterizácie moderných materiálov ako sú napr. rôzne metódy prípravy rýchlochladených zliatin, syntézy nanomateriálov, spektroskopické i mikroskopické metódy na štúdium štruktúry, základné magnetické, elektrické, napäťové, magnetické charakteristiky materiálov a pod. Dokáže samostatne a tvorivo využívať existujúce experimentálne postupy pre aplikácie v praxi, ale i navrhovať nové postupy pre inovatívne technológie. Ovláda základy počítačovej techniky, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami na úrovni odpovedajúcej pre absolventa najvyššieho vysokoškolského stupňa. Bude kvalifikovaným vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo výrobnej praxi, vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.

Odbor: Všeobecná fyzika a matematická fyzika

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa:

Absolvent doktorandského štúdia Teoretickej fyziky (ďalej len „absolvent“) ovláda rozsiahly matematický aparát a teoreticko-fyzikálne metódy na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí. Použitie matematického aparátu a týchto vedeckých metód nie je obmedzené len na fyzikálne systémy, ale na všetky oblasti ľudskej činnosti, štruktúra ktorých sa nedá pochopiť priamym zmyslovým nazeraním, ale iba pomocou teoretických abstrakcií. 

Teoretické vedomosti:

Absolvent dokáže vedecky pracovať a prinášať originálne riešenia zložitých problémov v oblastiach:

 • Všeobecnej a matematickej fyziky,
 • Kvantovej teórie poľa,
 • Teórie kondenzovaných látok,
 • Subjadrovej fyziky,
 • V originálnych aplikáciách metód matematickej a teoretickej fyziky v iných vedných disciplínach.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti:

Absolvent si okrem teoretických vedomostí osvojí:

 • metódy vedeckej práce, t.j. identifikáciu a predvídanie nových javov,
 • analýzu, opis a vysvetlenie plne nepochopených javov,
 • implikácie nových javov v širších súvislostiach až po ich prípadné technologické využitie,
 • využitie náročných numerických a analyticko-numerických postupov pri riešení problémov, ktoré nemajú analytické riešenia,
 • prezentáciu dosiahnutých vedeckých výsledkov v odborných periodikách a monografiách ako i na medzinárodných konferenciách.

Odbor: Teória vyučovania fyziky

Absolvent študijného programu Teória vyučovania fyziky sa dokáže odborne orientovať v širších súvislostiach fyzikálneho poznávania, ovláda teoretické základy teórie vyučovania fyziky, ktoré je schopný tvorivým spôsobom aplikovať pri riešení širokého spektra problémov v oblasti aktívneho fyzikálneho poznávania pre rôzne cieľové skupiny, ovláda praktické aj metodické postupy moderných vyučovacích metód a využívania digitálnych technológií a vie ich tvorivo uplatňovať vo vlastnej pedagogickej práci aj pri realizácii didaktického výskumu, ovláda zásady vypracovania a predkladania vedecko-výskumných projektov zameraných na vzdelávanie, je schopný samostatnej vedecko-výskumnej práce v oblasti fyzikálneho vzdelávania a je pripravený zapojiť sa do vedeckých programov v rámci Európskeho výskumného priestoru.


Študuj na UPJŠ