Prejsť na obsah

Magisterský stupeň

5minút, 47sekúnd

dvojročné štúdium v programoch:
Teoretická fyzika a astrofyzika so špecializáciami:
astronómia a astrofyzika,
teoretická fyzika.

Poslaním štúdia je pripravovať absolventov pre samostatné riešenie výskumných úloh na pracoviskách základného a aplikovaného výskumu. 
Absolventi majú vedomosti z klasickej a kvantovej fyziky, počítačovej a matematickej fyziky, astronómie a astrofyziky, zvládnu experimentálne metódy materiálového výskumu, programovanie a využitie počítačov pri automatizácii experimentov, algoritmizáciu matematicko-fyzikálnych modelov, ktoré poskytujú vhodný rámec i pre riešenie problémov s priamym dopadom v oblasti spoločenských a ekonomických vied.
Štúdium profilujú špeciálne disciplíny, ako je štruktúra tuhých látok, kvantová teória tuhých látok, fyzika nízkych teplôt, fyzika kovov a magnetizmus tuhých látok, počítačová fyzika, kvantová teória poľa, teória fázových prechodov a kritických javov, teoretická astrofyzika kozmológia, premenné hviezdy a dvojhviezdy.
Individuálny prístup umožňuje študentom pracovať samostatne a podieľať sa na riešení čiastkových úloh v rámci domácich a zahraničných projektov. Študenti astronómie a astrofyziky môžu využívať najväčšie slovenské ďalekohľady a v rámci medzinárodnej spolupráce aj ostatné svetové prístroje. Časť štúdia je možné absolvovať na zahraničných univerzitách v rámci programov ERASMUS, alebo sa zúčastňovať na letných školách fyziky, ktoré organizujú nadnárodné výskumné centrá (DESY-Hamburg, CERN-Ženeva, ESRF-Grenoble, ESO-Garching) a získať tak jedinečné skúsenosti zo štúdia a práce v nadnárodnom tíme, čo mnohí študenti využívajú.

Absolvent je spôsobilý:
pokračovať v doktorandskom štúdiu,
uplatniť sa ako učiteľ alebo výskumný pracovník na domácej či zahraničnej univerzite, alebo vo výskumnom ústave,
pracovať ako programátor a systémový analytik,
uplatniť sa ako odborne kvalifikovaný manažér.

Biofyzika
Absolvent štúdia:
je schopný aplikovať vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti fyziky na riešenie problémov v oblasti vied o živej prírode, má koherentné znalosti viacerých vedných odborov umožňujúce efektívnu prácu v interdisciplinárnych kolektívoch, vie použiť metódy kvantovej chémie, termodynamiky a štatistickej fyziky v konkrétnych aplikáciách molekulovej biofyziky, pozná široké spektrum experimentálnych metód poskytujúce komplexný a komplementárny pohľad na biologické systémy na molekulovej úrovni, dokáže samostatne formulovať a vypracovať riešenia problémov metódami molekulovej spektroskopie, kvantovej chémie a chemickej fyziky, vie aplikovať metódy počítačového modelovania a interpretácie zložitých systémov, je pripravený na komunikáciu s odborníkmi v príbuzných vedných odboroch (biochémia, bunková a molekulová biológia, genetika, farmakológia, imunológia, bioinformatika). 

Fyzika kondenzovaných látok
Fyzika kondenzovaných látok predstavuje časť fyziky, s ktorej produktmi sa stretávame v najrozličnejších oblastiach ľudskej činnosti, predovšetkým kvôli návrhu a príprave nových progresívnych materiálov. Ukazuje sa, že práve vlastnosti materiálov rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj v oblastiach informačných technológií, snímacej a záznamovej techniky, v automobilovom priemysle, v kozmických a medicínskych aplikáciách.
Počas štúdia sa poslucháči pripravujú na riešenie fyzikálnych projektov, využívajúc špičkové experimentálne zariadenia, ktoré sú ojedinelé svojho druhu na Slovensku aj vo svete. Sú odborne vedení celosvetovo uznávanými vedeckými pracovníkmi.
Odborná spôsobilosť absolventov umožňuje kvalifikované prepojenie teórie a praxe a kreatívny prístup k riešeniu problémov z rôznych oblastí, vďaka čomu sú títo absolventi na trhu práce veľmi žiadaní. Interdisciplinárny charakter štúdia dáva absolventom široké možnosti uplatnenia ako na Slovensku tak aj v zahraničí, v pozíciách riadiacich a samostatných pracovníkov v súkromných spoločnostiach ako napr.: US Steel, BOSCH, SIEMENS, MOLEX, NESS a pod.. 

Jadrová a subjadrová fyzika
Jadrová a subjadrová fyzika prináša fundamentálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a základných interakciách pri vzdialenostiach menších, ako sú rozmery atómových jadier ~10-15 m. 
Súčasťou štúdia je kozmická fyzika, základy kvantovej fyziky a kvantovej teórie poľa, interakcie kozmických energetických častíc s elektromagnetickým poľom a látkovým prostredím, metódy získavania experimentálnych dát, ich spracovanie a fyzikálna analýza s využitím výkonnej výpočtovej techniky (PC farmy, GRID), moderných programovacích jazykov a nových informačno-komunikačných technológií. Štúdium profilujú špeciálne disciplíny ako chromodynamika, fyzika elementárnych častíc, experimentálne metódy a aplikovaná jadrová fyzika, ktorá je zameraná na klinickú dozimetriu, nukleárnu medicínu, diagnostické postupy a izotopové metódy.
Dobré zázemie pre výchovu študentov pomáhajú vytvárať aj partnerské košické pracoviská: Ústav experimentálnej fyziky SAV a Oddelenie nukleárnej medicíny a rádiologické oddelenie Fakultnej nemocnice v Košiciach.
Neustále rastúci význam praktických aplikácií v príbuzných vedách a technike (jadrové zdroje energie, nukleárna medicína, diagnostické postupy, izotopové metódy dozimetrická kontrola životného prostredia, využitie žiarenia a rádionuklidov v technickej praxi, kozmické počasie, a pod.) vytvára dopyt po absolventoch daného študijného odboru a ponúka im široké možnosti uplatnenia v praxi. 

Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s fyzikou
Štúdium je zamerané na osvojenie si vyučovacích postupov založených na aktívnom prístupe žiakov, interaktívnych demonštráciách, využívaní modernej didaktickej techniky a informačných technológií, internetu a multimédií ako v prezenčnej, tak aj v dištančnej forme štúdia s využitím e-learningu. Študenti popri odborných a didaktických predmetoch profilujú svoje štúdium predmetmi ako využitie multimédií vo vzdelávaní, počítačom podporované laboratórium, moderná didaktická technika, využitie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní a pod., realizácia ktorých prebieha v moderne vybavených školských laboratóriách. 
Absolvent štúdia sa uplatní ako učiteľ na základnej, strednej alebo vysokej škole, pracovník vo vedecko-výskumnom ústave, školskej správe, výpočtovom stredisku. Po absolvovaní doktorandského štúdia z teórie vyučovania fyziky môže pracovať ako pracovník metodicko-pedagogického centra, alebo pracovník zameraný na výskum a riadenie vzdelávania.


Študuj na UPJŠ