Prejsť na obsah

Projekty OP Výskum a vývoj

10minút, 30sekúnd
Názov projektu: Fundamentálne štúdium imunomodulačnej aktivity cytokínov v rôznych fázach vývoja psoriázy (IFNG)
Kód ITMS projektu: 26240120040
Kód Výzvy: OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Operačný program:  Vývoj a výskum
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológii získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 2/2014 – 12/2015
Výška NFP: 3 997 084,01 EUR (z toho PF 2 680 980,56 EUR)
Odborný garant: prof. RNDr. Pavol Miškovský DrSc., RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.
Projektový manažér:
Účasť v projekte: SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
MEDPHARM, s.r.o.

 

Názov projektu: TECHNICOM – Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Kód ITMS projektu: 26220220182
Kód Výzvy: OPVaV-2012/2.2/08-RO
Operačný program:  Vývoj a výskum
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológii získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: od 01. 06. 2013 do 30. 06. 2015
Výška NFP: 4 262 103,31 EUR
Partnerstvo: Hlavný partner: Technická univerzita v Košiciach
Partner 1: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Partner 2: Prešovská univerzita v Prešove
Personálne zloženie: Koordinátor odborných aktivít: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Projektový manažér: RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.
Viac informácií: http://technicom.tuke.sk/

 

 

 

Názov projektu: CeZIS – Centrum znalostných a informačných systémov
Kód ITMS projektu: 26220220158
Kód Výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Operačný program:  Vývoj a výskum
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológii získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: od 01. 06. 2012 do 30. 11. 2014
Výška NFP: 1 507 645,14 EUR (pre UPJŠ 731 222,94 EUR)
Partnerstvo: Hlavný partner: VSL Software, a.s., Košice
Partner 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Personálne zloženie: Garant: RNDr. Peter Bugata
Garant za PF UPJŠ: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Projektový manažér za UPJŠ: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia
Kód ITMS projektu: 26220220157
Kód Výzvy: OPVaV-2001/2.2/07-SORO
Operačný program:  Vývoj a výskum
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológii získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: od 01. 05. 2012 do 31. 10. 2014
Výška NFP: 2 572 577 EUR (pre partnera 257 257,70 EUR)
Partnerstvo: Hlavný partner: IMUNA PHARM, a.s., Šarišské Michaľany
Partner 1: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
Personálne zloženie: Garant: Ing. Iveta Rakacká
Garant za PF UPJŠ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Projektový manažér za UPJŠ: doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: EXTREM I. – Centrum pokročilých fyzikálnych materiálov v extrémnych podmienkach
Kód ITMS projektu: 26220120005
Kód Výzvy: OPVaV -2008/2.1/01-SORO
Operačný program:  Vývoj a výskum
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: od 01. 05. 2009 do 30. 04. 2011
Výška NFP: 1 327 689,46 EUR
Partnerstvo: Hlavný partner: UPJŠ (Prírodovedecká fakulta)
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Personálne zloženie: Garant: prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Projektový manažér: RNDr. Marcela Kajňaková, PhD.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: EXTREM II. – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií  materiálov v extrémnych podmienkach
Kód ITMS projektu: 26220120047
Kód Výzvy: OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: jún 2010 – máj 2013
Výška NFP: 2 361 131,7 €
Partnerstvo: Hlavný partner: UPJŠ (Prírodovedecká fakulta)
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Personálne zloženie: Garant: prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Projektový manažér: RNDr. Marcela Kajňaková, PhD.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
Kód ITMS projektu: 26220120007
Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: od 01. 05. 2009 do 30. 04. 2011
Výška NFP: 1 151 453,89 EUR 
Partnerstvo: Hlavný partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt za UPJŠ rieši Prírodovedecká fakulta)
Partner 1: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Partner 2: Žilinská univerzita v Žiline
Personálne zloženie: Garant: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Projektový manažér: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš
Viac informácií: http://cex.ics.upjs.sk/index.php?section=project

 

Názov projektu: SEPO – Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu
Kód ITMS projektu: 26220120024
Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 
Trvanie projektu: od 01. 07. 2009 do 30. 06 .2011
Výška NFP: 1 310 285,56 € 
Partnerstvo: Projekt riešia Prírodovedecká a Lekárska fakulta UPJŠ 
Personálne zloženie: Garant:  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Projektový manažér: RNDr. Andrej Miroššay  PhD.
Koordinátor za PF: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: SEPO II – Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti
Kód ITMS projektu: 26220120039
Kód Výzvy: OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2013
Výška NFP: 2 637 342,45 EUR
Partnerstvo: Projekt riešia Prírodovedecká a Lekárska fakulta UPJŠ  
Personálne zloženie: Garant:  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Projektový manažér: RNDr. Andrej Miroššay  PhD.
Koordinátor za PF: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: nanoCEXmat I. – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Kód ITMS projektu:

2622012001

Kód Výzvy: OPaV – 2008/2.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 05/2009 – 04/2011
Výška NFP: 1 327 740, 17 EUR
Partnerstvo: Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Ústav geotechniky SAV
Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie: Garant a projektový manažér: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (ÚMV SAV)
Garant pre UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Asistent projektového manažéra pre UPJŠ: Ing. Vladimír Girman, PhD.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: nanoCEXmat II. – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Kód ITMS projektu: 26220120035
Kód Výzvy: OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os  
Opatrenie:  
Trvanie projektu: 05/2010 – 04/2013
Výška NFP: 2 647 480 EUR
Partnerstvo: Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Ústav geotechniky SAV
Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie: Garant a projektový manažér: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (ÚMV SAV)
Garant pre UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Asistent projektového manažéra pre UPJŠ: Ing. Vladimír Girman, PhD.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: CKV I. – Centrum kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia
Kód ITMS projektu: 26220120009
Kód Výzvy:  
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:  
Opatrenie:  
Trvanie projektu: 05/2009 – 04/2011
Výška NFP:  
Partnerstvo: Hlavný partner: Astronomický ústav SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie: Garant a projektový manažér: doc. RNDr. Ján Svoreň, CSc.
Garant a projektový manažér za UPJŠ: doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: CKV II. – Centrum kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia – druhá etapa 
Kód ITMS projektu: 26220120029
Kód Výzvy: OPVaV – 2008/2.1/01 – SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 03/2010 – 02/2013
Výška NFP: 2 647 480  EUR
Partnerstvo: Hlavný partner: Astronomický ústav SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie: Garant a projektový manažér: doc. RNDr. Ján Svoreň, CSc.
Garant a projektový manažér za UPJŠ: doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: CEVA – Centrum excelentnosti pre výskum asterosklerózy
Kód ITMS projektu: 26220120040
Kód Výzvy: OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: od 01. 05. 2010 do 30. 04. 2013
Výška NFP: 2 645 129, 08 EUR
Ciele projektu:
  1. Modernizácia infraštruktúry výskumu rizikových faktorov, prevencie a liečby aterosklerózy a jej komplikácií.
  2. Integrácia výskumu aterosklerózy a jej komplikácií v rámci centra excelentnosti CEVA.
  3. Realizácia projektov výskumu a vývoja v oblasti výskumu rizikových faktorov, prevencie a liečby aterosklerózy a jej komplikácií.
Partnerstvo: Projekt riešia Prírodovedecká a Lekárska fakulta UPJŠ
Personálne zloženie:

Garant: prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Projektový manažér: MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
Koordinátor za PF: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Viac informácií:  

 

Názov projektu: NanoBioSens – Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových množstiev polutantov životného prostredia a liečiv.
Kód ITMS projektu: 26220220107
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/04/SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: od 03. 01. 2011 do 31. 12. 2013
Výška NFP: 696 079, 25 EUR
Partnerstvo: Riešiteľ- UPJŠ (Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie: Garant: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Projektový manažér: RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.
Viac informácií:  

 

Názov projektu: MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku.
Kód ITMS projektu: 26220220105
Kód Výzvy: OPVaV – 2009/2.2/04-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: od 01. 12. 2010 do 30. 09. 2013
Výška NFP: 921 402 EUR
Partnerstvo: Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie: Garant: Ing. Radovan Bureš, CSc.
Projektový manažér: Ing. Mária Fáberová
Garant a projektový manažér za UPJŠ:prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.
Viac informácií:  

 


Študuj na UPJŠ