Prejsť na obsah

Ako sa prihlásiť na štúdium

5minút, 40sekúnd

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch (bakalársky, magisterský, doktorandský) v akreditovaných študijných programoch.

 • Na trojročný bakalársky stupeň (jednoodborový aj medziodborový) sa môžu hlásiť absolventi stredných škôl (zo Slovenska aj zahraničia). Úspešným absolventom  bakalárskeho štúdia je udelený titul „Bakalár“ (Bc.)
  Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní na bakalárske štúdium.
 • Magisterské štúdium (jednoodborové aj medziodborové)  je štandardne dvojročné a môžu sa naň hlásiť absolventi bakalárského štúdia na UPJŠ, ale aj z iných vysokých škôl zo Slovenska alebo zahraničia. Úspešným absolventom magisterského štúdia je udelený titul „Magister“ (Mgr.).
  Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní na magisterské štúdium.
 • O doktorandské štúdium sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia na UPJŠ, ale aj z  iných vysokých škôl zo Slovenska alebo zahraničia. Úspešným absolventom doktorandského štúdia je udelený titul „Philosophiae doctor“ (PhD.).
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
DO 31. 03. 2024
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
DO 31. 05. 2024

Využite najjednoduchšiu možnosť pre vyplnenie prihlášky na štúdium a to elektronicky, pomocou Akademického informačného systému AIS2.
Elektronické podávanie prihlášky bude sprístupnené:
▹na bakalárske štúdium od 1. januára 2024
▹na magisterské štúdium od 1. apríla 2024

Benefity elektronickej prihlášky

 • nižší poplatok
 • zjednodušenie prihlasovania
 • zaistíte správne vyplnenie prihlášky
 • komunikácia napr. na doplnenie dokladov pre prijímacie konanie prebieha elektronicky
 • budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov poštou, výsledky prijímacieho konania)

Záujemca môže podať jednu prihlášku, pomocou ktorej sa môže uchádzať o dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na program uvedený ako druhý v poradí, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.

Do prihlášky je potrebné vypísať koncoročné známky zo všetkých predmetov za prvé tri roky štúdia (8- ročné gymn. kvinta až septima, 5-ročné gymnázium za 2. až 4. ročník štúdia) a známky z polročného vysvedčenia z posledného ročníka.

Známky môžete do e-prihlášky:

Stiahnuť z elektronickej žiackej knižky, resp. nahrať vysvedčenia ako prílohu k prihláške. Pri stiahnutí známok z elektronickej žiackej knižky, resp. nahratí vysvedčení ako prílohu k prihláške nie je potrebné potvrdenie známok strednou školou ani zasielanie papierovej formy prihlášky. Prihláška bude zaevidovaná po pripísaní poplatku na účet fakulty. Uchádzač dostane e-mail potvrdzujúci zaevidovanie prihlášky. Preklopené známky už v prihláške neupravujte. Ak známky upravíte, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami potvrdenými strednou školou poslať poštou na študijné oddelenie fakulty.

Vpísať ručne. Správnosť uvedených známok a vypočítaných priemerov musí potvrdiť stredná škola. Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2023 a známky im stredná škola nepotvrdí, zašlú . overené kópie všetkých vysvedčení.
Ak známky vpíšete ručne, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami (potvrdenými strednou školou) poslať poštou na študijné oddelenie fakulty.

V prípade zaslania papierovej prihlášky: riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení odošlite na adresu príslušnej fakulty, alebo ju odovzdajte priamo na študijné oddelenie príslušnej fakulty.

Adresa pre zaslanie prihlášky papierovou formou:
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 54 Košice

Uchádzač, absolvent bakalárskeho štúdia na PF UPJŠ, ktorý spĺňa podmienku na prijatie môže pokračovať v štúdiu nadväzujúceho magisterského študijného programu v danom odbore, ak do 31. 5. 2024 požiada o zápis na zvolený nadväzujúci magisterský študijný program vyplnením elektronickej prihlášky.

Uchádzač, absolvent bakalárskeho štúdia mimo PF UPJŠ, priloží k prihláške overenú kópiu bakalárskeho diplomu a dodatku diplomu. Ak k termínu podania prihlášky uchádzač ešte nemá uvedené doklady vydané, doloží potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky a výpis výsledkov bakalárskeho štúdia.

Životopis a potvrdenie lekára nevyžadujeme.

Elektronická prihláška:
Papierová prihláška:

20,- €
30,- €

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne platobnou bránou alebo bankovým prevodom. Kópiu dokladu o úhrade nie je potrebné k prihláške dokladať.
Ćíslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491
Variabilný symbol: 2997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Vaša elektronická prihláška bude preklopená na spracovanie po prijatí platby za prijímacie konanie. Je preto nutné dôsledné vyplnenie jednotlivých symbolov zobrazených v príkaze na úhradu, ktorý si môžete vytlačiť zo systému.

Upozornenie:
Pri uhrádzaní poplatkov je potrebné počkať najmenej 3 pracovné dni, kým sa platba spáruje, teda prebehne proces prevodu úhrady z banky do akademického informačného systému. Neuhrádzajte poplatky 2-krát.

Podanie prihlášky na štúdium: do 31. 03. 2024

Predbežné oznámenie o možnosti prijatia: do 15. 04. 2024

Doloženie maturitného vysvedčenia: do 05. 06. 2024

Zverejnenie výsledkov: 10. 06. 2024

Podanie prihlášky na štúdium: do 31. 05. 2024

Oznámenie o prijatí/podmienečnom prijatí: do 15. 07. 2024

Oznámenie o prijatí v prípade konania prijímacích pohovorov: do 31. 08. 2024

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

pf-studijne@upjs.sk

+421552342116


Študuj na UPJŠ