UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výučba

V súčasnosti Ústav geografie poskytuje študijné programy:

 

Študijný program

Študijný odbor

Bakalárske

Geografia

4.1.35. geografia

 

Geografia – medziodborové štúdium

4.1.35. geografia

Magisterské

Geografia a geoinformatika

4.1.35. geografia

 

Geografia – Učiteľstvo akademických predmetov

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov

Doktorandské

Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme

 4.1.40 geoinformatika

 

Počas štúdia sa študenti majú možnosť oboznámiť a pracovať s modernými zariadeniami, ktoré sú v našich laboratóriách.

Súčasťou štúdia Ústavu gegorafie sú exkurzie a terénne praktiká.

V prípade vášho záujmu kontaktujte študijné oddelenie Prírodovedeckej fakulty alebo zástupcu pre pedagogickú činnosť Ústavu gegorafie Mgr. Mariána KULLU, PhD., prípadne tútora pre štúdium na Ústave geografie Mgr. Štefana GÁBORA.

 

Posledná aktualizácia: 04.01.2022