Prejsť na obsah

Ústav geografie

1minút, 51sekúnd

 

Ústav geografie má vyše 20 ročnú tradíciu a zameriava sa na výučbu a výskum v oblasti geografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Záujemcom o štúdium ponúka všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania v jednoodborovej forme, najmä so zameraním na geografiu a geoinformatiku. Medziodborové a učiteľské štúdium geografie na bakalárskom a magisterskom stupni ponúka v kombinácii s inými študijnými odbormi na Prírodovedeckej a Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 

Výučba na ústave vychádza z medzinárodných štandardov a výsledkov vlastného výskumu, ktorý má veľmi dobrú európsku úroveň. Ústav disponuje širokou paletou moderných technológií mapovania krajiny ako sú laserové skenery a drony, ktoré v rámci geoinformatiky využívajú pri skúmaní a modelovaní krajiny vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení. Študenti majú možnosť aktívne pracovať s touto vedeckou infraštruktúrou a aj priamo sa podieľať na výskume, či realizovať vlastný výskum. 

  

Fyzickogeografický a sedimentologický výskum je zameraný najmä na krasovú krajinu a výskum jaskýň, ako aj na paleogeografický výskum flyšového pásma. V humánnej geografii to je najmä výskum obyvateľstva, jeho migrácie a ekonomickej transformácie regiónov.  Didaktika geografie sa venuje najmä novým metódami vyučovania geografie na základných a stredných školách, vrátane interaktivnych foriem vyučovania s využitím najmodernejšich informačných technológií.

 

Viac informácií a zaujímavostí nájdete na stránke Ústavu geografie a na našich sociálnych sieťach a Youtube kanáli.

                                                                        


Študuj na UPJŠ