UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výučba

Na našej univerzite je štúdium realizované podľa kreditného systému na základe štandardu Európskej únie ECTS. To umožňuje študentom prispôsobiť si svoj študijný plán (viď. nižšie) a tempo štúdia vlastným potrebám. Študent si každý semester zapisuje svoje povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Každý predmet je podľa náročnosti ohodnotený rôznym počtom kreditov. Za 1 semester je možné získať 20 až 45 kreditov (štandard je 30 kreditov).

     Každý študent môže podľa svojich schopností a uváženia študovať jednu až tri etapy: bakalárske (štandardne 3 roky), magisterské (2 roky) a doktorandské štúdium (4 roky).

     Ústav informatiky je garantom viacerých študijných programov Informatiky (viď. nižšie) a je poverený výučbou špeciálnych predmetov zaoberajúcich sa teoretickou i praktickou informatikou ako napríklad matematická logika, teória vyčísliteľnosti či neurónové siete, ale i programovanie, operačné systémy či databázové systémy.

     Zabezpečujeme rozširujúce štúdium informatiky určené hlavne pre stredoškolských učiteľov, ktorí chcú získať kvalifikáciu aj na výučbu informatiky.

     Ústav má akreditáciu na udeľovanie doktorátov (titulov RNDr. i PhD.) v oblasti informatiky.

     Vo všetkých týchto oblastiach je ústav poverený organizovaním príslušných skúšok a udeľovaním titulov:

 • Jednoodborové denné štúdium Informatika (Bc., Mgr.), Aplikovaná informatika (Bc.)
 • Medziodborové (učiteľské) štúdium (Bc., Mgr.) informatika + jeden predmet z:
  • matematika, fyzika, biológia, geografia
  • filozofia, psychológia, aplikovaná etika
 • Doktorandské štúdium Informatika (PhD.)
  • denná forma
  • externá forma
 • Rozširujúce štúdium informatiky
 • Externá forma aplikovanej informatiky (Bc.) v príprave

Študijné plány:

Posledná aktualizácia: 21.01.2019