UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medziodborové štúdium - Analýza dát a umelá inteligencia

Charakteristika absolventa:

Absolvent študijného programu získa matematické základy nevyhnutné pre zvládnutie štatistických a optimalizačných metód potrebných pre inteligentnú analýzu dát. Bude mať tiež potrebné programátorské zručnosti, bude vedieť aplikovať metódy strojového učenia a vybrané metódy umelej inteligencie. Bude zvládať rôzne typy matematického softvéru a bude mať vedomosti z práce s veľkými objemami štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát. Bude vybavený základnými „soft“ zručnosťami a bude mať základné právne a etické povedomie o práci s dátami. Bude poznať príklady aplikácií dátovej analýzy mimo matematiky a informatiky.

Absolvent študijného programu bude pripravený na zastávanie juniorských pozícii vyžadujúcich vedomosti z dátovej analýzy a umelej inteligencie (IT sektor, bankový a poisťovací sektor, marketingové agentúry, SAV, obchodné reťazce, štátna a verejná správa). Bude tiež pripravený na pokračovanie v štúdiu na nadväzujúci študijný program alebo príbuzné jednoodborové a medziodborové študijné programy na PF UPJŠ alebo iných vysokých školách doma a v zahraničí.

Posledná aktualizácia: 20.01.2020