UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium je možné v troch programoch


Jednoodborový program

Študijné programy:


Medziodborový program


Učiteľstvo akademických predmetov

Kombinácie štúdia:

Posledná aktualizácia: 24.04.2020