Prejsť na obsah

Dlhodobý zámer fakulty na obdobie rokov 2012-2017

9minút, 51sekúnd

Postavenie fakulty

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach vznikla 1. marca 1963. Je jednou z piatich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a súčasne druhou najstaršou. Jej založenie vyplynulo zo spoločenskej potreby východoslovenského regiónu, v ktorom nastal prudký priemyselný a kultúrny rozvoj, ale chýbala komplexná vedecko-výskumná základňa a prejavoval sa nedostatok kvalifikovaných učiteľov a odborníkov v oblasti prírodných vied, ktorí by na profesionálnej úrovni vychovávali nové generácie erudovaných prírodovedcov a matematikov a rozvíjali tvorivú vedeckú činnosť. Za 48 rokov svojej existencie zaznamenala fakulta výrazný kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj. Na fakulte je v súčasnosti vybudovaných 7 odborov – biológia, všeobecná ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika a matematika, ktoré sa študujú buď samostatne, alebo v kombinácii dvoch odborov formou medziodborového štúdia. Ďalšie študijné programy sú realizované v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je významnou vedeckou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých prírodovedných, matematických a informatických odboroch, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty, poskytovanie služieb verejnosti a spolupráca s praxou umocňujú jej významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete. To je potvrdené hodnotením Akreditačnej komisie SR a periodickým hodnotením ARRA, z ktorého vyplýva, že výsledky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sú porovnateľné s výsledkami FMFI Univerzity Komenského a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Kvalita Prírodovedeckej fakulty sa prejavuje aj úspešnosťou pri čerpaní štrukturálnych fondov Európskej únie, či už v oblasti vedy a výskumu alebo vzdelávania. Rezervy sú zatiaľ predovšetkým v zapojení do medzinárodných projektov a aplikácií výstupov základného výskumu do praxe.

Na druhej strane, Prírodovedecká fakulta je konfrontovaná s klesajúcim záujmom o štúdium vybraných prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky. Celkovo pociťuje aj zníženie kvality a pripravenosti kvality uchádzačov o štúdium.

Strategické ciele

1. Oblasť vzdelávania

Strategický cieľ: Vytvárať kvalitné podmienky na vzdelávanie a celkové formovanie absolventov v prírodovedných, matematických, informatických a medziodborových študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia s cieľom zabezpečiť ich konkurencieschopnosť v európskom meradle.

Aktivity na dosiahnutie cieľa

2. Oblasť vedy a výskumu

Strategický cieľ: Podporovať a preferovať kvalitný výskum založený na širokej medzinárodnej spolupráci.

Aktivity na dosiahnutie cieľa

3. Oblasť rozvoja fakulty

Strategický cieľ: Zabezpečiť stabilné a stimulujúce podmienky pre trvalý a dlhodobo udržateľný kvalitatívny rast fakulty.

Aktivity na dosiahnutie cieľa

4. Oblasť vonkajších vzťahov a služieb verejnosti

Strategický cieľ:Trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustanovizne vysokej úrovne, prispievať k všestrannému rozvoju regiónu a Slovenska.

Aktivity na dosiahnutie cieľa

5. Oblasť organizácie, riadenia a vnútorného života fakulty

Strategický cieľ:Vytvárať inšpiratívne prostredie pre efektívnu prácu všetkých zamestnancov fakulty, uchovávať a rozvíjať intelektuálny potenciál fakulty.

Aktivity na dosiahnutie cieľa

 

Merateľné ukazovatele pre plnenie jednotlivých cieľov su zverejnené v autorizovanej zóne Akademického informačného systému AiS2.

Textová verzia dlhodobého zámeru:

Prílohy

File File size
pdf Dlhodoby_zamer_2012_2017 406 KB

Študuj na UPJŠ