Prejsť na obsah

Akcia Rakúsko-Slovensko: Výzva na podávanie žiadostí

2minút, 8sekúnd

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) zverejnila novú výzvu na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty.

Záujemcovia o ŠTIPENDIJNÉ POBYTY v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Akcie pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 250 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 250 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD. / nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac),
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy – o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2024 môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných vied a umenia: historické vedy a archeológia, filologické a literárne vedy, filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy, vedy o umení a ostatné odbory humanitných vied (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024
 • Výber štipendistov: koncom apríla
 • Nástup na pobyt: najskôr tri mesiace od termínu uzávierky

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň) sa prijímajú žiadosti priebežne.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci PROJEKTOVEJ SPOLUPRÁCE sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024
 • Schvaľovanie projektov: koncom apríla
 • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/). Štatistický prehľad podaných a schválených žiadostí v roku 2023 nájdete na www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/statistiky-2023-akcia-r-sr.