UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zo života UPJŠ

S úctou spomíname

UPJŠ v Košiciach vyjadruje úprimnú sústrasť a s úctou spomína na pamiatku kardinála Jozefa Tomka

Slávnostné otvorenie Botanicafé v BZ UPJŠ v Košiciach

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. spolu s kvestorom UPJŠ v Košiciach RNDr. Ing. Michalom Tkáčom, PhD. v stredu 13. júla 2022 slávnostne otvorili novú kaviareň Botanicafé v zrenovovaných priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Novovymenované profesorky na UPJŠ v Košiciach

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 13. júla 2022 dvadsaťsedem nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Svoje zastúpenie mala aj UPJŠ, menovacie dekréty si z rúk prezidentky prevzali prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. a prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Udelenie čestných titulov „profesor emeritus“

Rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. dňa 6. júla 2022 slávnostne odovzdal oceneným profesorom menovací dekrét, poďakoval za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania a poprial im ďalšie pedagogické, vedecké a osobné úspechy.

O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách

Kick Off meeting projektu CassTech, ktorý od 27. do 29. júna 2022 v Hornom Smokovci usporiadal Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), hostil reprezentácie UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach, TUKE v Košiciach, SAV, predstaviteľov KSK, mesta Košice, UNLP a zástupcov súkromného sektora. Panelovej diskusie a okrúhleho stola sa tiež zúčastnili predstavitelia vlády SR.

Prijatie zástupcov vedenia UCM na pôde UPJŠ

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. privítal dňa 22. júna 2022 na akademickej pôde UPJŠ hostí z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pani rektorku prof. Mgr. Katarínu Slobodovú Novákovú, PhD., pána prorektora pre rozvoj  Mgr. Andreja Brníka, PhD. a pána kvestora PhDr. Marcela Behra.

Prijatie zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva v SR na UPJŠ

V utorok 21. júna 2022 navštívili UPJŠ v Košiciach zástupcovia Francúzskeho veľvyslanectva v SR, Jean-Marc Cassam-Chenaï, kultúrny radca Francúzskeho veľvyslanectva a riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave, Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu, Martina Saganová, Chargée des échanges a stážistka Claire Bikouta.

Juniáles zaplnil Botanickú záhradu UPJŠ

Po dvoch rokoch si mohli zamestnanci našej univerzity opäť naplno užiť Juniáles. Pätnásty ročník podujatia sa uskutočnil v areáli Botanickej záhrady UPJŠ v piatok 17. júna 2022.

Rektor UPJŠ prevzal Pamätnú plaketu Technickej univerzity v Košiciach

Pri príležitosti 70. výročia od založenia Technickej univerzity v Košiciach rektor TUKE, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., udelil Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pamätnú plaketu, ktorú pri tejto príležitosti prevzal rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dňa 8. júna 2022 ...

UPJŠ na Výročnej konferencii EIT Digital 2022

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v zastúpení pána prorektora pre informatizáciu a riadenie kvality, prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., zúčastnila Výročnej konferencie EIT Digital 2022, ktorá sa konala 31. mája a 1. júna 2022 v Bruseli.

Prinášame vám nové vydanie Universitas Šafarikiana

V novom čísle Universitas Šafarikiana sa dočítate, ako zamestnanci a študenti UPJŠ pomáhajú v súvislosti so situáciou na Ukrajine, taktiež si pripomenieme šiesty ročník Dňa kariéry a množstvo ďalších zaujímavostí.

Naši pracovníci si prezvali významné mestské ocenenia

V sobotu 7. mája 2022 sa v historickej radnici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení, na ktorom si prevzali ocenia traja pracovníci a jeden kolektív Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Interdisciplinárny tím na podujatí Women in Forensic Computing Workshop 2022

Dňa 28. marca 2022 sa na Ústave matematiky Univerzity v Oxforde uskutočnilo podujatie s názvom „Women in Forensic Computing Workshop 2022“, ktorého cieľom bolo zvýšenie záujmu študentov a mladých akademických výskumníkov o výskum a prácu v oblasti digitálnej forenznej analýzy, ako aj zvýšenie povedomia a ocenenie výskumných prác žien pôsobiacich v tejto oblasti.

HACK Košice 2022 – medzinárodná súťaž v programovaní

Po dvoch rokoch vynútenej prestávky sa jediný slovenský MLH hackathon vrátil „späť“ a študenti ako aj IT firmy z celého sveta sa na ňom mohli zúčastniť konečne osobne v dňoch 23. a 24. apríla 2022 v Kunsthalle/Hale umenia v Košiciach.

Humanitárna pomoc z projektu Budúcnosť verejnej správy

Výsledkom profesionálnej spolupráce bolo vypravenie spolu 3 kamiónov humanitárnej pomoci z Košíc. V tom poslednom, ktorý z Košíc odišiel 11. apríla 2022, bola aj humanitárna pomoc zabezpečovaná z prostriedkov projektu, ktorý rieši tím z Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach - Future of Public Administration.

Košický kraj ocenil osobnosti z UPJŠ v Košiciach

Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2021 prebehlo v sobotu 23. apríla 2022 v Štátnom divadle v Košiciach. Ocenenia boli slávnostne odovzdané 15 osobnostiam a šiestim kolektívom, medzi ocenenými boli aj významné osobnosti z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

UPJŠ sa stala partnerom EIT Digital

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala externým partnerom EIT Digital a organizačne je začlenená do uzla so sídlom v Budapešti.

Podporte Nadáciu UPJŠ v Košiciach

Vážení zamestnanci UPJŠ,
do 30.4.2022 máte možnosť podporiť Nadáciu UPJŠ, ktorej poslaním je podpora univerzitného vzdelávania, zdôraznenie potreby rozvoja tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho a celoživotného vzdelávania, zvýšenie spoločenského ocenenia práce vysokoškolského učiteľa a podporu vynikajúcich talentovaných študentov.

Zástupcovia Svetovej banky navštívili Košický klaster nového priemyslu – CNIC

Predseda predstavenstva združenia Košického klastra nového priemyslu – CNIC a riaditeľ Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., a vedúci oddelenia Business & Marketing, TIP UPJŠ, a zároveň člen predstavenstva CNIC, Mgr. Roman Oros, privítali 6. apríla tím špecialistov Svetovej banky (World Bank)...

Pripomíname si Deň učiteľov

28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás stálym zdrojom inšpirácie.

Časopis Online verzia

Prvé tohtoročné vydanie časopisu vám prinášame v „novom šate“ s rôznorodými témami zo života univerzity, fakúlt a univerzitných pracovísk.

Študentské pomocné sily - VÝZVA

Vedenie univerzity vyhlasuje výzvu na obsadenie pozícií Študentských pomocných síl na letný semester 2021/2022 v súlade s rozhodnutím rektora č. 1/2022, ktorým sa určujú pravidlá obsadzovania pozícií študentských pomocných síl na UPJŠ v Košiciach.

UPJŠ uzatvorila zmluvu o spolupráci s Kanceláriou Najvyššieho súdu SR

Spolupráca medzi Kanceláriou Najvyššieho súdu SR a UPJŠ, ktorá vykonáva základný a aplikovaný výskum, umožní dosiahnuť synergický efekt najmä pri riešení spoločne zadefinovaných problémov výskumu a vývoja efektívnym vyžívaním ľudského a materiálneho potenciálu zmluvných strán.

Uzatvorenie Kolektívnej zmluvy

Dňa 25. februára 2022 bola podpísaná Kolektívna zmluva, ktorej účinnosť začína dňom 1.3.2022 a končí dňom 28.2.2023.

Týždeň vzdelávania na EXPO 2020 v Dubaji aj s UPJŠ

Svetová výstava EXPO 2020 v Dubaji, ktorá sa koná od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022, ponúka priestor 192 krajinám prezentovať sa v oblastiach priemyslu, zdravia, poľnohospodárstva, vedomostí, učenia atď.

Veľvyslanec Iránskej islamskej republiky na UPJŠ v Košiciach

Dňa 14. decembra 2021 prijal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., delegáciu veľvyslanectva Iránskej islamskej republiky (IIR) v Rakúsku (akreditovaného veľvyslanectva pre SR) na čele s jeho excelenciou Abbasom Bagherpourom Ardekanim.

Memorandum o spolupráci v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnostné hrozby a ochrana voči ním, zvyšovanie bezpečnostného povedomia študentov a širokej verejnosti sú predmetom Memoranda o spolupráci, ktoré bolo 22.11.2021 podpísané rektorom UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a generálnym riaditeľom Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, Ing. Ivanom Makaturom.

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu

Už po šestnástykrát sa v spolupráci s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnil novembrový Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu.

UPJŠ na stretnutí Aurora Universities Network v Tarragone

Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., a prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady, prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., reprezentovali UPJŠ na stretnutí zástupcov členov európskej aliancie Aurora, 16. a 17. 11. 2021 na Universitat Rovira i Virgili (Španielsko).

Prijatie študentov rektorom UPJŠ

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal 15. novembra 2021 a udelil Výročnú cenu rektora 15 študentkám a študentom našej alma mater.

Pozrite si záznam z virtuálneho Dňa otvorených dverí

Prvý novembrový piatok (5.11.2021) patril od 10:00 Dňu otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a predstaveniu vysokoškolského štúdia na fakultách a Ústave telesnej výchovy a športu (UTVŠ) UPJŠ.

Ceny mesta Košice pre zástupcov UPJŠ v Košiciach

Primátor mesta, Ing. Jaroslav Polaček, odovzdal 12. novembra 2021 v priestoroch Historickej radnice Cenu mesta Košice a Cenu primátora celkovo 26 jednotlivcom a kolektívom, pričom z UPJŠ ocenili 3 jednotlivcov a kolektív študentov Lekárskej fakulty.

Posilnenie vedeckej integrity výskumníkov na UPJŠ

Dňa 12. októbra 2021 bola na Bratislavskom hrade zástupcami popredných organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskum a vzdelávanie podpísaná Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku.

Nové číslo Universitas Šafarikiana

Tretie tohtoročné vydanie je tematicky zamerané na začiatok akademického roka 2020/2021 na UPJŠ. Zároveň prináša množstvo zaujímavých článkov zo života univerzity, fakúlt a univerzitných pracovísk. Obsahovú pestrosť dotvárajú študentské stránky.

Psychoterapia: nová epizóda podcastu UNIPOkeC

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sme si pre vás pripravili novú epizódu podcastu UNIPOkeC venovanú téme psychoterapie. Rozprávame sa s psychoterapeutkou, doktorkou Milanou Kovaničovou...

UPJŠ – Zelená univerzita

Udržateľnosť životného prostredia a prijatie opatrení odďaľujúcich klimatické zmeny sú hlavnými témami globálnej kampane Race to Zero, ku ktorého zavedeniu princípov vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pristúpilo v máji 2021.

Hlavný správca projektov NATO SPS na UPJŠ v Košiciach

Dňa 14. októbra 2021 rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s prorektorkou pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Silviou Ručinskou, PhD. a doc. RNDr. Andreou Strakovou Fedorkovou, PhD. z ÚCHV PF UPJŠ privítal programového manažéra pre energetickú a environmentálnu bezpečnosť a vedu pre mier a bezpečnosť NATO, Richarda Brewina.

Stretnutie so zástupcami Univerzity Palackého v Olomouci

Dňa 13.10.2021 navštívili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predstavitelia Univerzity Palackého v Olomouci. Doc. PaedDr. Miroslava Kopeckého, Ph.D., Mgr.  Romanu Kláštereckú, PhD. a Mgr.  Petru Pičmanovú prijala doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu.

Vicepremiérka Remišová navštívila UPJŠ

Delegácia podpredsedníčky Vlády Slovenskej republiky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), Mgr. art. Veroniky Remišovej, ArtD., M.A., navštívila 1. októbra 2021 UPJŠ v Košiciach.

KICK OFF Innochange

1. októbra 2021 od 10.00 do 12.30 hod. sa uskutočnil online Kick-Off Meeting projektu InnoChange, ktorý v júni tohto roku získal finančnú podporu zo zdrojov EU v rámci EIT.

Ustanovujúce valné zhromaždenie združenia CNIC

Dňa 23.09.2021 sa v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach konala ustanovujúca schôdza valného zhromaždenia združenia Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Udelenie cien rektora a odovzdanie dekrétov novovymenovaným docentkám a docentom UPJŠ

V Historickej aule rektorátu UPJŠ dňa 21.9.2021 slávnostne odovzdal rektor univerzity, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, prof. RNDr. Petrom Fedoročkom, CSc., a prorektorkou pre marketing a vzťahy s verejnosťou, doc. JUDr. Reginou Hučkovou, PhD., dekréty novým docentkám a docentom a udelil Ceny rektora.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022

Záznam: slávnostný príhovor rektora UPJŠ, program otvorenia akademického roka
Záznam: seminár Pavol Jozef Šafárik
Náhľad: publikácia Universitas Cassoviensis a tradícia univerzitného vzdelávania v Košiciach pred vznikom UPJŠ
 

UPJŠ súčasťou delegácie v Estónsku

V dňoch 5. - 8. septembra 2021 boli prorektor pre informatizáciu a riaditeľ kvality na UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a vedúci oddelenia Business & Marketing, Roman Oros z Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ súčasťou ekonomickej misie pod záštitou Košickej regionálnej komory SOPK v hlavnom meste Estónska - Tallinn.

Stretnutie k ICKK a CNIC na pôde UPJŠ

Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s primátorom mesta Košice, Ing. Jaroslavom Polačekom, reprezentantmi partnerských inštitúcií zakladajúcich Inovačné centrum Košického samosprávneho kraja (ICKK) a Košického klastra nového priemyslu (CNIC)...

Skvelý výkon zamestnancov UPJŠ!

Sedemkrát z Košíc do Bratislavy, či raz do Porta na brehu Atlantického oceánu. Takúto vzdialenosť sa podarilo za mesiac spoločne prekonať kolegyniam a kolegom z UPJŠ v Košiciach, ktorí sa zapojili do kampane Do práce na bicykli.

Rektor UPJŠ a francúzsky veľvyslanec o fúzii univerzít v SR

Jeho excelencia Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, sa 2. júla 2021 stretol na pôde UPJŠ v Košiciach s rektorom UPJŠ, prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., prorektorkou pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Silviou Ručinskou, PhD.,...

Poradenstvo počas prázdnin

Počas nasledujúcich dvoch mesiacov poradcovia a poradkyne nebudú priebežne vypisovať termíny poradenstiev tak, ako ste boli zvyknutí počas semestra. To však neznamená, že tu pre vás aj naďalej nebudú...

Spomienková slávnosť pri príležitosti 160. výročia úmrtia P. J. Šafárika

26. júna uplynulo 160. rokov od úmrtia Pavla Jozefa Šafárika, významného slovenského historika, etnografa, básnika a zakladateľa vedeckej slavistiky. Naša univerzita je s touto významnou osobnosťou spätá od svojho založenia a vo svojich aktivitách sa snaží zachovávať a zdôrazňovať odkaz Šafárikovho diela.

Japonský veľvyslanec na UPJŠ

Japonský veľvyslanec v Slovenskej republike, Makoto Nakagawa, dňa 21.06.2021 navštívil za účasti 2. tajomníka Waheia Katoa Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

UNIPOkeC: Špeciál pre absolventov

UNIPOC organizovalo v minulom týždni webinár pre čerstvých absolventov. Tie najdôležitejšie informácie pre štart vašej kariéry si teraz môžete vypočuť...

UPJŠ na CZEDUCONE 2021

Fórum medzinárodného vysokoškolského vzdelávania CZEDUCON 2021 sa realizuje v tomto roku na online platforme v dňoch 15. - 17.6.2021. Hlavné témy fóra sú krízový manažment, Erasmus+ v novom, nové priority internacionalizácie a strategické riadenie a budovanie kapacít.

Špeciálne vydanie univerzitného časopisu

Špeciálne vydanie univerzitného časopisu je obsahovo venované poslaniu kreovania Košického klastra nového  priemyslu „CNIC“, základného piliera Inovačného centra Košického samosprávneho kraja.

UPJŠ na podujatí Race to Zero

Britské veľvyslanectvo na Slovensku zorganizovalo v polovici mája v Kongresovom centre na zámku v Smoleniciach podujatie Race to Zero - Preteky k nule.

(Ne)sedíme len tak za počítačom - Esportujeme

Patriť k ESPORT UPJŠ znamená zúčastňovať sa na bootcampoch, ktoré sa konajú najmä pred dôležitými zápasmi, kde sa môžu členovia zlepšovať ale aj utužovať tím nielen cez obrazovku počítača. Tieto sústredenia sa odohrávajú v miestnosti s kvalitným vybavením, kam môžu hráči UPJŠ zavítať aj vo svojom voľnom čase a trénovať.

NOVÁ EPIZÓDA PODCASTU UNIPOkeC: Ako sa brániť hrozbám v online svete?

Sú sociálne siete bezpečné? Aké ďalšie riziká existujú a ako sa pred nimi brániť? To všetko sme sa opýtali najpovolanejšieho na univerzite - RNDr. JUDr. Pavla Sokola, PhD. z Ústavu informatiky a vedúceho tímu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT UPJŠ).

Ceny primátora mesta Košice osobnostiam z UPJŠ

Prínos osobností Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ocenil 7. mája 2021 primátor Ing. Jaroslav Polaček. Uznanie za rozvoj a zásluhy vo svojich vedeckých oblastiach si vo forme Ceny primátora prevzali prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. a prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc.

Prvý dotyk so slobodou

Výstupom projektu realizovaného v rámci schémy Vnútorného vedeckého grantového systému UPJŠ v Košiciach je internetový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorého súčasťou je aj rovnomenná učebnica. Hlavnými riešiteľmi boli PaedDr. A. Śnieżko, PhD. a Mgr. M. Jančura, PhD. z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach.

Stretnutie so zástupcami Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci patrí k stabilným partnerom našej univerzity a v súčasnosti je členom európskeho konzorciá univerzít Aurora. Súčasťou tohto konzorcia je aj naša univerzita, preto v diskusii dominovali najmä témy spojené s poslaním, činnosťou a cieľmi aliancie Aurora.

Daruj 2 % z dane pre BOTANIKE, o.z.

Máte srdce pre prírodu a rastliny? Radi navštevujete botanickú záhradu a chceli by ste v nej vidieť nové veci? Ak áno, podporte naše občianske združenie BotaniKE, o. z. dvomi percentami.

Deň kariéry na UPJŠ v Košiciach

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach usporiadalo 14. apríla 2021 piaty ročník veľtrhu pracovných príležitostí Deň kariéry. Vzhľadom na pandémiu COVID19 sa tohtoročné stretnutia zamestnávateľov a študentov uskutočnili v online priestore.

Rektor UPJŠ rokoval s predstavenstvom VÚSCH

Dňa 24. marca 2021 privítal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. Pavol Sovák, CSc., za prítomnosti dekana LF UPJŠ, prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., a predsedníčky AS UPJŠ, doc. JUDr. Renáty Bačárovej, PhD., LL. M., členov predstavenstva VÚSCH, a.s.

Nové číslo časopisu Univerzál

Prináša informácie z diania na Filozofickej fakulte, ale aj rôzne zaujímavosti, tipy a praktické rady týkajúce sa štúdia, vyučujúcich aj aktivít mimo vyučovania.

Online Deň otvorených dverí UPJŠ oslovil stredoškolákov

Dňa 25.11.2020 od 10:00 sa širokej verejnosti prostredníctvom univerzitného konta sociálnej siete facebook prihovoril rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., študenti i úspešní absolventi jednotlivých fakúlt, ktorí predstavili vysokoškolské prostredie UPJŠ v kontexte Košíc...

Novovymenovaní profesori

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 18. novembra 2020 v priestoroch Prezidentského paláca 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl.

Udelenie Výročných cien rektora

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal dňa 3.7.2020 štrnásť študentov našej univerzity, ktorí svojimi študijnými výsledkami, či reprezentáciou UPJŠ v akademickom roku 2019/2020 výraznou mierou prispeli k budovaniu dobrého mena našej alma mater.

UPJŠ v Košiciach spúšťa pilotný projekt s help deskom LiveAgent

PF UPJŠ v Košiciach spojila sily s IT vývojárskou spoločnosťou Quality Unit. Implementáciou systému na poskytovanie špičkovej zákazníckej podpory sa začala nová etapa v riešení podnetov od partnerov a komunikácií s nimi. Cieľom je nepretržite poskytovať komplexnú starostlivosť o koncového užívateľa a zvyšovať efektivitu.

Odborníci z Právnickej fakulty UPJŠ zastávajú významné pozície

Dňa 23.4.2020 sa členom Súdnej rady po zvolení Národnou radou SR stal prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. pôsobiaci na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ďalšiu významnú pozíciu obsadil prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. z Katedry ústavného práva a správneho práva, ktorý bol 23.4.2020 zvolený Národnou radou SR za predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Matematika má motivovať

V čase polročných prázdnin na pôdu Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zavítalo takmer štyridsať učiteľov matematiky základných a stredných škôl.

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Podujatie Data Day je určené všetkým študentom stredných škôl, ktorých láka svet umelej inteligencie, počítačové programovanie či modelovanie alebo počítačové hry. Jeho prvý ročník sa uskutočnil dňa 14. decembra 2019 na pôde PF UPJŠ.

Aký bol Deň stáží ?

Dňa 27.11.2019 sa po prvýkrát na UPJŠ uskutočnilo podujatie Deň stáží. Jeho cieľom bolo umožniť zamestnávateľom odprezentovať ponuku stáží v ich spoločnosti priamo na univerzitnej pôde. Pre študentov, sme pripravili brožúru, v ktorej nájdu informácie o tom, prečo sa oplatí ísť na stáž...

Náboj Physics - aj košickí stredoškoláci sa „nabíjajú“ fyzikou

Už po tretíkrát zorganizovali študenti fyziky PF UPJŠ, za výraznej podpory RNDr. Róberta Hajduka, PhD. z CCVaPP UPJŠ a Mgr. Zuzany Ondkovičivej z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, na pôde našej univerzity košickú časť medzinárodnej fyzikálnej súťaže Náboj Physics.

Expedícia v Číne priniesla nové zaujímavé poznatky

V septembri 2019 zaznamenalo Centrum interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ ďalší mimoriadny záznam v histórii slovenskej vedy. Doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. viedol PRVÚ výskumnú paleontologickú výpravu do Centrálnej Ázie.

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Tohto roku si Centrum aplikovanej informatiky PF UPJŠ, účelové pracovisko fakulty, pripomína 21. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 15.10. 2019 v rámci podujatia Open IT konalo slávnostné otvorenie „historickej uličky“ výpočtovej techniky.

Prvé kroky k spolupráci výskumníkov z PF UPJŠ s výskumníkmi z Číny

Rozvoj akademickej spolupráce medzi Čínou a krajinami Európskej únie je v záujme obidvoch strán. O konkrétnych možnostiach pre PF UPJŠ v tomto smere rokoval prodekan fakulty pre vonkajšie vzťahy Michal Gallay so zástupcami China University of Mining and Technology (CUMT) v Xuzhou.

Cena Karola Planka za rok 2018

Tento rok sa uskutočnil už devätnásty ročník odovzdávania literárnej Ceny Karola Planka. Prof. JUDr. Karol Plank, DrSc. bol slovenský právnik, vysokoškolský pedagóg a predseda Najvyššieho súdu SR.

Posledná aktualizácia: 10.09.2019