Prejsť na obsah

UPJŠ – Zelená univerzita

2minút, 10sekúnd

Udržateľnosť životného prostredia a prijatie opatrení odďaľujúcich klimatické zmeny sú hlavnými témami globálnej kampane Race to Zero, ku ktorého zavedeniu princípov vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pristúpilo na základe účasti na rovnomennom podujatí v máji 2021. Univerzita má ambície byť lídrom v oblasti znižovania uhlíkových stôp a budovania „zelenej“ infraštruktúry s cieľom výrazného zlepšovania životného prostredia. Strategický zámer „UPJŠ – Zelená univerzita“ úzko korešponduje s rozhodnutím vedenia UPJŠ zapojiť sa do celosvetovej iniciatívy proti zmene klímy a v rámci univerzít a vysokých škôl do celosvetovej kampane.

Už 9. augusta 2021 sa univerzita oficiálne prihlásila ku záväzku trvalo znižovať svoje uhlíkové stopy. Dňa 19. 8. 2021 EAUC (The Environmental Association for Universities and Colleges) v mene kampane Race to Zero pre univerzity a vysoké školy potvrdil prihlášku UPJŠ s definovaním:

  • ZÁVÄZKOV, CIEĽOV – dosiahnuť (čisté) nulové emisie skleníkových plynov čo najskôr, resp. najneskôr do polovice storočia, v súlade s globálnym úsilím obmedziť otepľovanie na 1,5 °C
  • PLÁNOV – do jedného roka od vstupu vysvetliť, aké opatrenia budú prijaté na dosiahnutie dočasných a dlhodobých záväzkov, najmä v krátkodobom až strednodobom horizonte
  • PROCESOV – realizovať okamžité opatrenia smerujúce k dosiahnutiu (čistej) nuly v súlade so splnením stanovených priebežných cieľov
  • ZVEREJŇOVANIA – Zaviazať sa, že univerzita bude aspoň raz ročne verejne informovať o pokroku dosiahnutom v súvislosti s priebežnými a dlhodobými cieľmi, ako aj o opatreniach, ktoré sa prijímajú

UPJŠ v Košiciach sa prihlásením ku kampani Race to Zero zaviazala rešpektovať päť princípov:

  1. Leadership governance – Riadenie a zodpovednosti
  2. Zapojenie aktérov – Spolupráca
  3. Vzdelávanie a osveta na UPJŠ
  4. Výskum a výmena poznatkov na UPJŠ
  5. Campus management – Správa priestorov a pracovísk UPJŠ

V súčasnosti sa do kampane zapojilo 708 miest, 24 regiónov, 2360 firiem, 163 globálnych investorov a 624 vysokých škôl. Viac informácií o kampani: https://unfccc.int. Na pôde UPJŠ v Košiciach sa téme ekologického prístupu k výskumu a vzdelávaniu bude venovať 35 členná Rada Strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita“.


Študuj na UPJŠ