Prejsť na obsah

Vedeckovýskumná činnosť a doktorandské štúdium

4minút, 50sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) je medzinárodne uznávanou univerzitou výskumného typu („research university“) a patrí medzi najúspešnejšie vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku nielen podľa získanej finančnej podpory na vedecké bádanie, ale aj podľa dosiahnutých výsledkov v oblasti tvorivej činnosti. Na UPJŠ sme vytvorili predpoklady na rozvoj moderných vzdelávacích a vedeckých centier, umožňujúcich komplexnú prípravu študentov a rozvoj moderných smerov vedy, výskumu a vývoja. Moderné vybavenie, špičkové technológie a medzinárodná spolupráca. Tak vyzerá výskum na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vieme si stanoviť priority, zabezpečiť financovanie projektov a nezabúdame ani na etický a spoločenský rozmer našich výsledkov. Základné krédo univerzity sme premietli do štatútu UPJŠ a etického kódexu a je úzko previazané so zásadami dobrej praxe vedeckého publikovania, s pravidlami posudzovania plagiátorstva a so zásadami správnej výskumnej praxe.

Pri financovaní výskumu sa prednostne orientujeme na zahraničné zdroje najmä z programov EÚ a na domáce grantové agentúry, akými sú Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied a Agentúra na podporu výskumu a vývoja. UPJŠ je držiteľkou osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Vedecké tímy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aktívne a úspešne zapájajú do medzinárodných výskumných infraštruktúr prostredníctvom programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, programov Horizon Europe, ESFRI a ďalších programov EÚ, ktoré sú založené priamo na báze spolupráce.

Na UPJŠ máme úspešne fungujúci komplexný systém podpory vedy a výskumu. Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ je kombináciou viacerých programov, ktoré sme postupne vyvíjali a zdokonaľovali, a v súčasnosti tieto programy podporujú všetky štádiá vedeckej práce – od študentských projektov až po excelentné špičkové vedecké tímy.

Ďalším dôležitým aspektom vedeckej práce je kvalifikačný rast akademických pracovníkov. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sme prijali pravidlá a postupy zaručujúce učiteľom, vedeckým pracovníkom a doktorandom transparentnosť a otvorenosť konania za rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov, objektívne, odborne fundované, konzistentné a jednoznačné overenie plnenia stanovených požiadaviek a kritérií.

Mobilita vedeckých pracovníkov je v dnešnom svete neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej vedy. Financovaním postdoktorandských pobytov cielene rozvíjame vedecký výskum a vývoj na jednotlivých súčastiach UPJŠ, podporujeme kariérny rast mladých výskumných pracovníkov, zvyšujeme atraktívnosť vedeckej kariéry, ako aj mobilitu postdoktorandov.

Vedci a študenti UPJŠ sú za svoje objavy a zásluhy často nominovaní na prestížne domáce aj zahraničné ocenenia. Na domácej pôde každoročne udeľujeme dve Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu učiteľom a vedeckým pracovníkom a doktorandom univerzity.

Oceňujeme aj osobnosti, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pričom svojím významom prekročili hranice štátu, v ktorom pôsobia, a zaslúžili sa aj o rozvoj vedy a vzdelania.

Dlhoročnej tradícii UPJŠ zodpovedá aj vysoká úroveň vzdelávania a vedeckého výskumu, čo je výsledkom niekoľkoročného úsilia generácie učiteľov a vedcov pôsobiacich na našej univerzite. Doktorandské štúdium v sebe spája aspekt vzdelávania a výskumu. V európskom ponímaní sú doktorandi začínajúcimi vedeckými pracovníkmi (tzv. „early-stage researchers“), ktorých zodpovedné a kvalitné vzdelávanie je zárukou udržateľnosti pokroku vo vede a výskume.

Projektová podpora vyžaduje aktualizovaný prehlaď národných aj medzinárodných programov a výziev, nevyhnutný na podávanie projektov, a informačnú, metodickú a administratívnu pomoc univerzitným súčastiam, ktorá je veľmi potrebná, ak má byť univerzita v tejto oblasti úspešná.

Centrum transferu technológií je samostatná súčasť UPJŠ, ktorá poskytuje služby a informácie podporujúce transfer poznatkov a technológií a vytvára príležitosti a prostredie na ich šírenie v súlade s naplňovaním úlohy univerzity s cieľom zvýšiť jej konkurencieschopnosť a atraktivitu pre študentov, zamestnancov a verejnosť. Prehľad ich aktivít a služieb sa nachádza na jej webe.

Kontakty

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
prorektora pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium
tel: +421 55 234 1148, +421 55 234 3374
monika.halanova@upjs.sk
úradné hodiny: streda 14.00 – 16.00 hod.

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
prorektora pre vedu, výskum a agendu projektov
tel: +421 55 234 2324
renata.orinakova@upjs.sk
úradné hodiny: streda 14.00 – 16.00 hod.

Mgr. Zuzana Veselovská
referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
tel: +421 55 234 1158
zuzana.veselovska@upjs.sk

S nami
sa nestratíš!


Študuj na UPJŠ