Prejsť na obsah

Akademický senát

4minút, 9sekúnd
Predsedníčka AS UPJŠ:prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Podpredseda AS UPJŠ:doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
Podpredsedníčka AS UPJŠ:doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ:Michaela Macková
Kancelária AS UPJŠ:Bc. Andrea Jánošíková

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

Lekárska fakulta
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univer. prof.
doc. MUDr. Marek Lacko PhD., univer. prof.
doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Prírodovedecká fakulta
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Právnická fakulta
doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.
Fakulta verejnej správy
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
PhDr. Eliška Župová, PhD.
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Filozofická fakulta
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
Rektorát a univerzitné pracoviská
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
JUDr. Zuzana Gažová

Študentská časť

Lekárska fakulta
Samuel Tomášů
Petra Smrtníková
Prírodovedecká fakulta
Juliana Hockicková
Právnická fakulta
JUDr. Diana Repiščáková
Bc. Júlia Hoffmanová
Fakulta verejnej správy
Mgr. Patrik Fajak
Mgr. Viktória Ferková
Filozofická fakulta
PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA
Mgr. Dominik Maximov

SPOLOČNÝ VOLEBNÝ OBVOD

Zamestnanecká časťŠtudentská časť
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., UPJŠ LFMUDr. Ester Tomajková, UPJŠ LF
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., UPJŠ LFMichaela Macková, UPJŠ LF

Nasledujúce zasadnutie AS UPJŠ v Košiciach sa uskutoční dňa 14. decembra 2023 o 13:00 hod.

Program:

  1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
  2. Zápisnica zo 7. zasadnutia AS UPJŠ zo dňa 23. 11. 2023, kontrola uznesení
  3. Udelenie predchádzajúceho súhlasu s prenájmom nehnuteľností pre FS HORNÁD, o. z.
  4. Rôzne

Harmonogram zasadnutí AS UPJŠ, AR 2023/2024
26.10.2023 – Malé kongresové centrum UPJŠ, Moyzesova 9 (bývalá Rakúska knižnica)
23.11.2023 – Malé kongresové centrum UPJŠ, Moyzesova 9 (bývalá Rakúska knižnica)
14.12.2023 – Historická aula
25.01.2024 – Veľká zasadačka
22.02.2024 – Veľká zasadačka
28.03.2024 – Veľká zasadačka
25.04.2024 – Veľká zasadačka
23.05.2024 – Veľká zasadačka
27.06.2024 – Veľká zasadačka

Študuj na UPJŠ