Prejsť na obsah

Akademický senát

4minút, 47sekúnd
Predsedníčka AS UPJŠ:prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Podpredseda AS UPJŠ:doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
Podpredsedníčka AS UPJŠ:doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ:Michaela Macková
Kancelária AS UPJŠ:Bc. Andrea Jánošíková

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

Lekárska fakulta
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univerzitný profesor
prof. MUDr. Marek Lacko, PhD.
doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD., univerzitný profesor
Prírodovedecká fakulta
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Právnická fakulta
doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.
Fakulta verejnej správy
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
Mgr. Veronika Džatková, PhD.
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Filozofická fakulta
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
Rektorát a univerzitné pracoviská
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
JUDr. Zuzana Gažová

Študentská časť

Lekárska fakulta
Samuel Tomášů
Petra Smrtníková
Prírodovedecká fakulta
Bc. Juliana Hockicková
Bc. Mária Baluchová
Právnická fakulta
JUDr. Diana Repiščáková
Mgr. Júlia Hoffmanová
Fakulta verejnej správy
Mgr. Patrik Fajak
Mgr. Viktória Ferková
Filozofická fakulta
PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA
Mgr. Dominik Maximov

SPOLOČNÝ VOLEBNÝ OBVOD

Zamestnanecká časťŠtudentská časť
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA, UPJŠ LFMUDr. Ester Tomajková, UPJŠ LF
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., UPJŠ LFMichaela Macková, UPJŠ LF

Nasledujúce zasadnutie AS UPJŠ v Košiciach sa uskutoční dňa 16. mája 2024 o 14:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
 2. Zápisnica z 12. zasadnutia AS UPJŠ zo dňa 25. 4. 2024, kontrola uznesení
 3. Podmienky prijatia na štúdium pre študijný program Šport a rekreácia v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme pre AR 2025/2026
 4. Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2023
 5. Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2023
 6. Čerpanie Havarijného, Rozvojového a Štipendijného fondu v roku 2023
 7. Metodika rozpisu dotácie zo ŠR na UPJŠ v Košiciach pre rok 2024
 8. Rozpis dotácie zo ŠR na UPJŠ v Košiciach v roku 2024
 9. Rôzne
  a) Žiadosť o určenie zástupcu študentov na výberovom konaní

Harmonogram zasadnutí AS UPJŠ, AR 2023/2024
26.10.2023 – Malé kongresové centrum UPJŠ, Moyzesova 9 (bývalá Rakúska knižnica)
23.11.2023 – Malé kongresové centrum UPJŠ, Moyzesova 9 (bývalá Rakúska knižnica)
14.12.2023 – Historická aula
25.01.2024 – Veľká zasadačka
22.02.2024 – Veľká zasadačka
21.03.2024 – Veľká zasadačka
25.04.2024 – Veľká zasadačka
16.05.2024 – Historická aula Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 1. poschodie
27.06.2024 – Veľká zasadačka

Študuj na UPJŠ