Prejsť na obsah

Cena rektora

4minút, 0sekúnd

V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2023 udelená týmto osobnostiam:

Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu:

  • prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. – za vynikajúce vedeckovýskumné výsledky dosiahnuté vo vednom odbore genetika, ktoré sa premietli do genetického vzdelávania na všetkých troch stupňoch univerzitného štúdia, za rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych indexovaných časopisoch spojenú s vysokým citačným ohlasom, za mimoriadnu grantovú úspešnosť ako aj rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • RNDr. Jozef Bednarčík, PhD. – za významný prínos k objasneniu vzťahov medzi atomárnou štruktúrou a vlastnosťami amorfných kovov pomocou metód využívajúcich rozptyl RTG žiarenia.
  • prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. – za významný vedecký prínos v anglickej a všeobecnej jazykovede, rozsiahlu publikačnú činnosť v rešpektovaných svetových vydavateľstvách a prestížnych karentovaných časopisoch spojenú s mimoriadnym citačným ohlasom a prezentáciu vedecko-výskumných výsledkov pracoviska na špičkovej medzinárodnej úrovni.

Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti:

  • RNDr. Lea Nosaľová – za významné pôvodné vedecké výsledky v oblasti ekológie, biológie, genetiky a genomiky chemolitoautotrofných síru oxidujúcich baktérií.

V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za pedagogickú činnosť bola Cena rektora v roku 2023 udelená osobnosti:

  • doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. – za výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania.

Cenu rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje rektor UPJŠ za mimoriadny a významný prínos učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu s cieľom udržať a zvýšiť kvalitu vedeckého výskumu a samostatnej tvorivej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov UPJŠ v Košiciach.

Rektor udeľuje dve Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu, a to:

  • Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu,
  • Cenu rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti.

Cenu rektora za pedagogickú činnosť udeľuje rektor UPJŠ za celoživotný alebo dlhodobý výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania, čím vyjadruje poďakovanie najvýraznejším osobnostiam z radov akademickej obce UPJŠ za ich pôsobenie pri rozvoji vzdelávania tak na UPJŠ v Košiciach, ako aj v celospoločenskom kontexte.  

Cenu rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za pedagogickú činnosť udeľuje rektor v dvoch kategóriách, a to:  

  • Cenu rektora za výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania,
  • Cenu rektora za inovatívnosť a zvyšovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Cena rektora udelená v predchádzajúcich rokoch:

meno a priezviskopracovisko (funkcia)funkcia
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ v Košiciachpredseda
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciachčlen
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciachčlenka
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciachčlen
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciachčlen
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.Právnická fakulta UPJŠ v Košiciachčlen

Študuj na UPJŠ