Prejsť na obsah

Cena rektora

2minút, 19sekúnd

Cenu rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje rektor UPJŠ za mimoriadny a významný prínos učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu s cieľom udržať a zvýšiť kvalitu vedeckého výskumu a samostatnej tvorivej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov UPJŠ v Košiciach.

Rektor udeľuje dve Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu, a to:

  • Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu,
  • Cenu rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti.

Cenu rektora za pedagogickú činnosť udeľuje rektor UPJŠ za celoživotný alebo dlhodobý výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania, čím vyjadruje poďakovanie najvýraznejším osobnostiam z radov akademickej obce UPJŠ za ich pôsobenie pri rozvoji vzdelávania tak na UPJŠ v Košiciach, ako aj v celospoločenskom kontexte.  

Cenu rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za pedagogickú činnosť udeľuje rektor v dvoch kategóriách, a to:  

  • Cenu rektora za výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania,
  • Cenu rektora za inovatívnosť a zvyšovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Cena rektora udelená v predchádzajúcich rokoch:

meno a priezviskopracovisko (funkcia)funkcia
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ v Košiciachpredseda
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciachčlen
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciachčlenka
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciachčlen
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciachčlen
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.Právnická fakulta UPJŠ v Košiciachčlen

Študuj na UPJŠ