UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Veda a výskum na UPJŠ

Kvantový magnetizmus a nanofyzika

QMAGNA je výskumný tím pre kvantový magnetizmus a nanofyziku. Tím študuje nízkorozmerné magnetické štruktúry, predovšetkým jednomolekulové nanomagnety a iné systémy na báze supravodičov a sklovitých polovodičov s využitím nanotechnológií pre ich perspektívne využitie v kvantových počítačoch.

Výskum anorganických materiálov

Tím sa svojou vedeckou činnosťou dotýka troch základných oblastí výskumu, konkrétne Anorganickej chémie, Fyziky kondenzovaných látok a Materiálových vied. Symbiózu a vzájomný prienik týchto troch kategórií výskumu vyjadruje akronym TRIANGEL.

Výskum bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie

Tím Bioaktiv sa zaoberá výskumom bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie od identifikácie kandidátnych génov kódujúcich kľúčové enzýmy biosyntézy bioaktívnych sekundárnych metabolitov v rastlinách a endofytoch rodu Hypericum a v lišajníkoch až po mechanizmy pôsobenia metabolitov v cieľových nádorových bunkách.

Špičková diskrétna matematika

Košice sú veľmi dobre známe ako jedno z európskych centier, kde sa pestuje špičková diskrétna matematika vďaka kolektívu matematikov pracujúcich v teórii grafov a v ďalších oblastiach kombinatoriky. Jadro skupiny pracuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Erytropoetínový receptor a nádorová bunka

Ústav lekárskej biológie LF UPJŠ pod vedením doc. RNDr. Petra Solára, PhD. rieši už niekoľko rokov v spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach, Biomedicínskym centrom a Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity v Ľubľane problematiku erytropoetínového receptora a jeho úlohy v nádorových bunkách.

Posledná aktualizácia: 10.09.2019