Prejsť na obsah

Vedecká rada

2minút, 21sekúnd

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najvyšším odborným akademickým orgánom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Členov vedeckej rady UPJŠ vymenoval rektor po schválení akademickým senátom UPJŠ dňa 26. októbra 2023. Pôsobnosť vedeckej rady UPJŠ je vymedzená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štatútom UPJŠ.

Zloženie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach s uvedením oblastí pôsobenia jej členov

Predseda VR UPJŠprof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Podpredsedníčka VR UPJŠprof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Tajomník VR UPJŠMgr. Zuzana Veselovská

Členovia Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023-2027:

Lekárska fakulta

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Prírodovedecká fakulta

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Právnická fakulta

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univerzitná docentka
prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.

Fakulta verejnej správy

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Filozofická fakulta

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Technologický inovačný park
doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc.

Externí členovia
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, PhD.


Študuj na UPJŠ