Prejsť na obsah

Vedecká rada

2minút, 11sekúnd

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najvyšším odborným akademickým orgánom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Členov vedeckej rady UPJŠ vymenoval rektor po schválení akademickým senátom UPJŠ dňa 5. septembra 2019. Pôsobnosť vedeckej rady UPJŠ je vymedzená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štatútom UPJŠ.

Zloženie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach s uvedením oblastí pôsobenia jej členov

Predseda VR UPJŠprof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Podpredseda VR UPJŠprof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Tajomník VR UPJŠMgr. Zuzana Veselovská

Členovia Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2019-2023:

Lekárska fakulta

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Prírodovedecká fakulta

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.

Právnická fakulta

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Fakulta verejnej správy

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

Filozofická fakulta

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.

Technologický inovačný park
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Externí členovia
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
prof. Ing. Ján Dusza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Študuj na UPJŠ