Prejsť na obsah

Ombudsmanka

3minút, 51sekúnd

Od 1. apríla 2024 pôsobí na UPJŠ ochrankyňa práv študentov a zamestnancov UPJŠ v situáciách, v ktorých ich práva a právom chránené záujmy môžu byť, sú alebo boli ohrozené v dôsledku nevhodného alebo rozdielneho zaobchádzania, konfliktnej situácie, nečinnosti orgánov, ktoré mali konať a podobne.

Funkciu ombudsmanky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastáva prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., právnička s mnohoročnou praxou. Pri výkone jej činnosti je garantovaná dôvernosť, nestrannosť a spravodlivosť.

Kontakty:

Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 26, Košice
tel: +421 55 234 4154, mobil: + 421 907 945 470
e-mail: maria.bujnakova@upjs.sk; ombudsman@upjs.sk
adresa pre písomné doručenie podnetov: Rektorát UPJŠ, Šrobárová 2, 041 80 Košice

Ombudsmanka je ochrankyňa práv študentov, zamestnancov a ďalších osôb v obdobnom postavení v situáciách, v ktorých ich práva a právom chránené záujmy môžu byť, sú alebo boli ohrozené v dôsledku nevhodného alebo rozdielneho zaobchádzania, konfliktnej situácie, nečinnosti orgánov, ktoré mali konať a podobne. Výkon činnosti ombudsmanky UPJŠ zakladá Rozhodnutie rektora UPJŠ v Košiciach č. 9/2023 o podávaní a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach.

Podnety, s ktorými sa môžete obrátiť na ombudsmanku:

 • porušenie práv uchádzačiek/uchádzačov o štúdium v súvislosti s prijímacím konaním a zápisom na štúdium
 • porušenie práv študentiek/študentov súvisiace so štúdiom, absolvovaním predmetov, hodnotením predmetov, udeľovaním štipendií a p.
 • porušenie práv zamestnankýň/zamestnancov vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov
 • nerovné zaobchádzanie a diskrimináciu
 • šikanovanie vrátane mobbingu a bossingu
 • ochranu osobnosti vyplývajúcu napríklad z ujmy na cti, dobrej povesti, dôstojnosti či súkromia
 • sexuálne obťažovanie
 • a iné situácie, ktoré oznamovateľ/ka vyhodnotí ako zásah do jeho/jej práv ovplyvňujúce jeho/jej podmienky štúdia alebo výkonu práce

Ombudsmanka písomné alebo telefonické oznámenia prijíma a vybavuje v lehote do 10 pracovných dní odo dňa obdržania podnetu.

Úlohou ombudsmanky je aj:

 • mediácia konfliktných situácií, sprostredkovanie komunikácie medzi zúčastnenými stranami, čím prispieva k hľadaniu vhodného a pre všetky strany akceptovateľného riešenia problému v prípade, ak dotknutá osoba a osoba v podnete označená ako porušovateľ s mediáciou súhlasia
 • zastupovanie dotknutej osoby vo svojom mene voči iným orgánom UPJŠ alebo súčastí UPJŠ v citlivých prípadoch (napr. sexuálneho obťažovania),  pokiaľ si dotknutá osoba praje zachovať anonymitu
 • podpora riešenia situácií kontaktom so zodpovednými organizačnými zložkami univerzity/fakúlt/pracovísk (napr. dekan, prodekan,  vedúci zamestnanec)
 • identifikovanie problémov a prekážok negatívne ovplyvňujúcich pracovné, študijné a akademické prostredie na univerzite
 • metodické a osvetové pôsobenie na predchádzanie a riešenie problémov a na vytváranie bezpečného, rešpektujúceho, spravodlivého a príjemného študijného a pracovného prostredia
 • formulácia odporúčaní pre riešenie konkrétnych prípadov príslušným orgánom a spracovanie návrhov na systémové zmeny na ich predchádzanie

Dôverné osoby

S ombudsmankou v prípade podnetov týkajúcich sa sexuálneho obťažovania spolupracujú dôverné osoby, ktorých počet určuje ochrankyňa práv.

Osobne
prof. h. c. doc. JUDr. Máriu Bujňákovú, CSc. môžete osobne kontaktovať na:
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ul. Kováčska č. 26

Telefonicky
na číslach: +421 55 234 4154, + 421 907 945 470

Písomne
– cestou podateľne/schránky podateľne na Rektoráte UPJŠ alebo na Fakultách UPJŠ
– poštou na adrese: Ombudsmanka UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice

E-mailom
e-mail: maria.bujnakova@upjs.sk; ombudsman@upjs.sk

Ďalšie formy pomoci pre študentov UPJŠ poskytuje Univerzitné poradenské centrum UNIPOC:

Viac informácií


Študuj na UPJŠ