Prejsť na obsah

Rada pre vnútorné overovanie kvality

2minút, 21sekúnd

Rada je poradným orgánom rektora UPJŠ, ktorej činnosť je zameraná na podporu a rozvoj vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, kvality výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti a kvality podporných činností univerzity.

Členov rady menuje a odvoláva rektor, pričom pri menovaní členov prihliada na proporcionálne zastúpenie hlavných odborov vedy, umenia a vzdelávania na univerzite.

Päť členov rady navrhujú dekani fakúlt a štyroch Akademický senát UPJŠ. Minimálne dvaja členovia rady sú študenti a aspoň jeden člen rady musí byť zástupcom externého prostredia.

Pôsobnosť Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ je vymedzená jej štatútom.
Pravidlá a náležitosti rokovania upravuje rokovací poriadok.

Harmonogram zasadnutí Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach v roku 2024
 
Zápisnice zo zasadnutí RVK UPJŠ

 Rada pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach

 Meno a priezviskoMiesto pôsobeniaKontakt
Predseda:prof. Ing. Mária Mareková, CSc.Lekárska fakultamaria.marekova@upjs.sk
Podpredseda:prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.Prírodovedecká fakultajaroslav.hofierka@upjs.sk
RNDr. Andrej Mirossay, PhD.Lekárska fakultaLekárske a prírodovedné ŠPandrej.mirossay@upjs.sk
doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD. Lekárska fakultaLekárske a prírodovedné ŠPradoslav.morochovic@upjs.sk
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.Prírodovedecká fakultaLekárske a prírodovedné ŠP – predsedalubomir.kovac@upjs.sk
prof.h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.Právnická fakultaSpoločenskovedné a humanitné ŠPmaria.bujnakova@upjs.sk
doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD.Právnická fakultaSpoločenskovedné a humanitné ŠP jana.zulova@upjs.sk
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.Fakulta verejnej správySpoločenskovedné a humanitné ŠPiveta.jelenova@upjs.sk
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.Prírodovedecká fakultaMedziodborové, kombinačné a spoločné študijné programyzuzana.jeskova@upjs.sk
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.Filozofická fakultaMedziodborové, kombinačné a spoločné študijné programyjan.gbur@upjs.sk
doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.Filozofická fakultaMedziodborové, kombinačné a spoločné študijné programy – predsedníčkabeata.gajdosova1@upjs.sk
Miriama Hučkováriaditeľka IT Valley miriama.huckova@itvalley.sk
Veronika Miškech Fričováprojektová riaditeľka
Karpatská nadácia
 veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk
Martin Duránikštudent, Lekárska fakulta martin.duranik@student.upjs.sk
Mgr. Matúš Ridzoňštudent, Právnicka fakulta matus.ridzon@student.upjs.sk

Podporné činnosti pre riadne vykonávanie agendy Rady pre vnútorné overovanie kvality zabezpečuje Kancelária pre riadenie vnútorného systému kvality, ktorá je poradným útvarom Rektorátu UPJŠ. V prípade akýchkoľvek podnetov alebo otázok neváhajte kontaktovať Kanceláriu emailom na kvsk@upjs.sk.


Študuj na UPJŠ