UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

Inauguračná prednáška

doc. JUDr. Juraja Jankuva, PhD., docenta Katedry teórie práva a ústavného práva TU v Trnave, Právnickej fakulty, 06.10.2020 - online

Pokyn dekana č. 2/2020

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2020/2021

Pokyn dekana č. 1/2020

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri ak. roku 2019/2020