Prejsť na obsah

Motivačné štipendium

1minút, 14sekúnd

V súlade s ust. § 96a ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa článku 4 ods. 6 písm. b) Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach, môže byť priznané motivačné štipendium za reprezentáciu UPJŠ, spravidla ku koncu letného semestra príslušného akademického roku študentom prvých dvoch stupňov študijných programov za:
– podiel na odborných a vedeckých publikáciách v prestížnych zahraničných a domácich časopisoch,
– úspešnú reprezentáciu a aktívny podiel na činnosti a rozvoji UPJŠ,
– príkladný občiansky postoj študenta UPJŠ, ktorý svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena UPJŠ,
– reprezentáciu UPJŠ v športe, za výsledky v športe a športovú činnosť mimo UPJŠ pri splnení podmienky, že študent študuje v štandardnej dobe štúdia.

Písomné návrhy na udelenie výročných cien podľa ods. 6 písm. b) tohto článku spolu so zdôvodnením a potrebnými dokladmi učitelia a študenti predložia na študijné oddelenie do 08. júna 2023.

Návrhy sa môžu týkať iba aktivít vykázaných v období od 16. júna predchádzajúceho roku do 08. júna príslušného roku.


Študuj na UPJŠ