Prejsť na obsah

Ohliadnutie sa za DOD PrávF 2024

2minút, 13sekúnd

Viac ako 200 stredoškolákov ako záujemcov o štúdium práva z celého východného Slovenska navštívilo v rámci Dňa otvorených dverí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika našu alma mater.

Program slávnostne otvoril dekan fakulty prof. JUDr. Miroslav ŠTRKOLEC, PhD., uchádzačom sa prihovoril aj predseda Akademického senátu fakulty doc. JUDr. Ing. Jaroslav DOLNÝ, PhD. a bohatým programom sprevádzala našich návštevníkov prodekanka pre vzdelávanie doc. JUDr. Simona FERENČÍKOVÁ, PhD.

Uchádzači o štúdium práva sa dozvedeli základné informácie o študijných programoch realizovaných na fakulte v prvom a druhom stupni vzdelávania. Spestrením bolo nahliadnutie do života vysokoškoláka očami našich študentov práva, ktorí predstavili štúdium, školské, mimoškolské, ale aj akademické aktivity prostredníctvom vlastných zážitkov a skúseností.

Súčasťou programu boli aj infostánky zamerané na jednotlivé oblasti štúdia, v rámci ktorých sa uchádzači mohli dozvedieť všetky podrobnosti týkajúce sa prijímacieho konania, štúdia v zahraničí, školských aj mimoškolských aktivít či informácie o študentskom spolku. Rovnako prostredníctvom infostánkov bola záujemcom o štúdium prezentovaná aj praktická zložka vzdelávania, naše právne kliniky, v rámci ktorých si návštevníci mohli sami vyskúšať rôzne interaktívne vzdelávacie činnosti. Infostánky zabezpečovali študenti práva, ktorí sa ochotne podelili o svoje vlastné študijné skúsenosti a postrehy z vysokoškolského života a prostredia.

Študenti gymnázií a stredných škôl mali možnosť spoznať priestory fakulty, knižnicu a študovňu, ale najväčšiu pozornosť získala možnosť účasti na reálnej výučbe. Záujemcovia sa zúčastnili prebiehajúcich seminárov a cvičení, do ktorých sa aj aktívne zapájali.

V neposlednom rade bolo prezentované aj Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC), ktoré aj študentom práva pomáha prekonávať ťažkosti ich študijného či osobného života.

Srdečná vďaka patrí všetkým uchádzačkám a uchádzačom, ktorí prejavili záujem o našu fakultu a prišli medzi nás. Osobitne patrí vďaka všetkým, ktorí participovali a pomáhali pri jeho organizácii, študentkám a študentom, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní bohatého programu DOD PrávF 2024.

Poďte s nami ešte raz nahliadnuť do výnimočného dňa 😊


Študuj na UPJŠ