Prejsť na obsah

Projekt právnikov a prírodovedcov s vynikajúcim hodnotením

1minút, 20sekúnd

Agentúra na podporu výskumu a vývoja publikovala 7.vydanie publikácie Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, v ktorej sú prezentované vedecké projekty dosahujúce vynikajúcu úroveň. V publikácií mapujúcej výsledky vedeckých tímov za roky 2018-2022 je za našu univerzitu prezentovaný ukončený interdisciplinárny projekt vedený zodpovednou riešiteľkou prof. JUDr. Gabrielou Dobrovičovou, CSc., ktorého tím tvoria vedeckí pracovníci Právnickej a Prírodovedeckej fakulty.

Cieľom projektu „Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti“ bolo vytvorenie ľudsko-právneho a etického rámca pre preventívne, reaktívne a výskumné činnosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ako aj určenie miery dopadu ľudsko-právneho a etického rámca na operatívne a výskumné činnosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Viac informácií o projekte, dosiahnutých výsledkoch a prínose pre prax: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2023-sk-A4.pdf Významným prínosom tohto projektu je však najmä skutočnosť, že prehĺbil interdisciplinárnu spoluprácu medzi pracoviskami na Právnickej a Prírodovedeckej fakulte. Po úspešne riešenom vedeckom projekte zameranom na kybernetickú bezpečnosť, tím pokračuje v riešení ďalších vedeckých úloh v projekte „Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie“, na ktorom spolupracujú s Najvyšším súdom SR a v projektoch SOCCER a AI-BOOST , ktoré sú financované zo zdrojov Európskeho kompetenčného centra pre kybernetickú bezpečnosť a Horizon Europe.


Študuj na UPJŠ