Prejsť na obsah

Uskutočnili sa Košické dni trestného práva 2024

0minút, 49sekúnd

Katedra trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovala v dňoch 19. až 20. júna 2024 ôsmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Košické dni trestného práva 2024“. Témou konferencie bola rekodifikácia trestných kódexov s majoritnou obsahovou časťou venovanou problematike restoratívnej justície v legislatívnej a aplikačnej praxi. Na odbornom podujatí participovali významní predstavitelia akademickej obce z právnických fakúlt Univerzity Karlovej v Prahe, Masarykovej univerzity v Brne, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Trnavskej univerzity. Taktiež zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej advokátskej komory, ako aj zástupcovia prokuratúry a súdnictva. Konferencia vytvorila vhodný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu v oblastiach, súvisiacich s tematickým zameraním jednotlivých sekcií.

Tlačová správa: TU


Študuj na UPJŠ