UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Výška školného

Na základe Rozhodnutia rektora č. 25/2020 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2021/2022 na UPJŠ v Košiciach zo dňa 18. 12. 2020 je školné za spoplatnený študijný program v externej forme:

Na základe Rozhodnutia rektora č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach zo dňa 10. 12. 2021 je školné za spoplatnený študijný program v externej forme:

                  

Posledná aktualizácia: 01.02.2022