Prejsť na obsah

Výskum

0minút, 58sekúnd

Výskum na katedre sa zameriava na dve základné oblasti, a to na problematiku rímskeho práva a práva „národného“, právnych dejín Slovenska, uhorska. V zmysle predmetného všeobecného vymedzenia výskumu sú (resp. v posledných rokoch boli) katedrou realizované viaceré grantové projekty. V oblasti rímskeho práva to bola predovšetkým orientácia na vedecký výskum právnej úpravy civilných deliktov a ich vplyv na moderné právo, ako aj historický vývoj inštitútu kúpnej zmluvy v rímskom práve. v oblasti vývoja slovenského práva sa realizácia vedeckých aktivít zameriava(la) okrem iného na skúmanie vývoja a vplyvu tripartita v slovenských právnych dejinách. v súčasnosti je vedecké bádanie zamerané (podobne ako pri problematike rímskeho práva) okrem iného aj na vývoj inštitútu kúpnej zmluvy v právnych dejinách, a to s poukázaním na vplyv predmetného vývoja na tendencie pri súčasnej rekodifikácii civilného práva v Slovenskej republike.


Študuj na UPJŠ