Prejsť na obsah

História katedry

6minút, 41sekúnd

História katedry

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie je relatívne mladá katedra. Vznikla rozhodnutím dekana fakulty ku dňu 19.februára 2001 rozčlenením Katedry obchodného, hospodárskeho a finančného práva. K tomu istému dňu bol dekanom fakulty poverený vedením katedry prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc a na základe výberového konania bol ku dňu 10.júla 2001 menovaný do funkcie vedúceho katedry.

Pôvodný názov katedry bol Katedra finančného práva a daňového práva. Až v roku 2016, s účinnosťou od 1.septembra 2016 došlo k jej premenovaniu na terajší názov.

Katedra si vo februári 2019 pripomenula 18 rokov svojej existencie. Dosiahla tak už „plnoletosť“. Treba však povedať, že aj napriek postupnému „dospievaniu“ vedela vždy reálne zhodnotiť svoje miesto v rámci fakulty i medzi obdobnými katedrami na iných vysokých školách, členovia katedry mali vždy sebadôveru, že to, čo robia v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu je prospešné pre rozvoj vedy o daňovom práve a ostatných vedných disciplín zabezpečovaných katedrou. Takto si katedra získala prirodzenú autoritu v akademickom prostredí a cieľavedome budovala svoj imidž katedry, ktorá sa plne venuje nielen rozvoju vedy o finančnom  práve, ale predovšetkým rozvoju vedy o daňovom práve a kreovaniu pevných základov daňového práva ako samostatného právneho odvetvia v rámci slovenského právneho poriadku. Toto viedlo nakoniec k tomu, že v akademickom prostredí sa minimálne na Slovensku a v Českej republike, ale napríklad aj v Poľsku už niekoľko rokov uznáva existencia tzv. „košickej školy daňového práva“. Pre katedru znamená takéto neoficiálne označenie veľké zadosťučinenie pre prácu jej členov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

Katedra od svojho vzniku zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných i výberových predmetov. V tejto súvislosti má mimoriadnu ambíciu prepájať výsledky výskumu do pedagogického procesu, čím napomáha spojeniu teórie a praxe v príslušných disciplínach.  

Za doterajších 18 rokov svojej samostatnej existencie zaznamenala katedra celý rad úspechov, ktoré ju radia k popredným a uznávaným katedrám nielen na Právnickej fakulte v Košiciach, ale aj minimálne v rámci krajín V4.

Predovšetkým došlo k výraznému posilneniu kvalifikačného rastu členov katedry, keď na katedre v súčasnosti pôsobí jeden profesor, 3 docenti a všetci zostávajúci členovia katedry sú nositeľmi akademického titulu PhD. Navyše aktuálne  traja interní doktorandi plnia riadne svoje povinnosti v rámci doktorandského štúdia. Katedra sa však podieľa aj na výchove ďalších doktorandov v externom štúdiu.

Do členskej základne katedry patria viacerí členovia, ktorých odborný a osobnostný profil a manažérske schopnosti ocenila akademická komunita tak, že ich uznala za oprávnených reprezentantov vo vrcholových pozíciách v akademickej samospráve vysokej školy i jej fakulty. Od vzniku katedry v roku 2001 pôsobili jej členovia vo funkcii rektora (V. Babčák) a dekana (M. Bujňáková), resp. ako prorektorka a v súčasnosti poradca rektora (M. Bujňáková), a od roku 2019 ako dekan fakulty (M. Štrkolec) a ako predseda Akademického senátu fakulty (J.Sábo).      

K ďalším úspechom a oceneniu zásluh členov katedry od jej vzniku treba zaradiť:

 1. Získanie viacerých grantových projektov. Za všetky uvádzame len tie, ktoré boli priamo udelené členom katedry ako ich vedúcim riešiteľom, pretože členovia katedry boli zapojení do plnenia grantových úloh aj na iných katedrách. Išlo o 1 projekt APVV (V. Babčák), 8 projektov VEGA (V. Babčák – 4 projekty, M. Bujňáková – 2 projekty, K. Cakoci – 2 projekty) a 3 projekty VVGS (A. Popovič, J. Sábo a M. Štrkolec).
 2. Od akademického roku 2010/2011 je Daňové právo súčasťou štátnej skúšky v odbore právo ako voliteľný predmet. Od tohto akademického roku sa na štátnu skúšku z Daňového práva prihlásilo celkom 430 študentov, čo činí v priemere na jeden akademický rok cca 48 študentov.
 3. Udelenie dvoch čestných titulov prof. h. c. pre dvoch učiteľov katedry (V. Babčák a M. Bujňáková) Uniwersytetem Rzeszowskim v Rzeszowie (Poľská republika) v rokoch 2006 a 2007.
 4. Mladí členovia katedry získali viaceré ocenenia. Napríklad:
 • JUDr. Jozef Sábo, PhD.  na seminári venovanom PhD študentom a mladým vedeckým pracovníkom usporiadanom v rámci XVI. medzinárodnej vedeckej konferencie „The Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest“ vo Vilniuse v dňoch 21-22. septembra 2017 organizovanej pod záštitou The Center for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries získal ocenenie za najlepší vedecký príspevok prezentovaný na tému „The reasoning about evidence in Tax Matters“;
 • JUDr. František Bonk, PhD. (riadny člen katedry do konca AR 2018/2019, v súčasnosti zamestnaný na Ministerstve financií SR)  prevzal v decembri 2016 ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2015/2016 v kategórii Právo. Ocenenie udelila  organizácia Junior Chamber International – Slovensko, pod záštitou prezidenta SR;
 • JUDr. František Bonk, PhD. prevzal v novembri 2018 cenu TAX ADVISORS AWARD 2018, ktorú mu udelila Slovenská komora daňových poradcov za najlepšiu dizertačnú prácu napísanú pod vedením prof. V. Babčáka z oblasti daňového práva;
 • JUDr. Adrián Popovič, PhD. prevzal v novembri 2019 cenu TAX ADVISORS AWARD 2019, ktorú mu udelila Slovenská komora daňových poradcov za najlepšiu dizertačnú prácu napísanú pod vedením prof. V. Babčáka  z oblasti daňového práva.
 1. Zorganizovanie celého radu medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov. Boli to:
 • medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne otázky finančného práva a daňového práva v Českej republike a na Slovensku“, Danišovce, 23. apríl 2004
 • IV. medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne otázky efektívnosti verejných financií, finančného práva a daňového práva v štátoch strednej a východnej Európy“, Košice, 30. – 31. august 2005
 • medzinárodný seminár „Dane v medzinárodných súvislostiach“ (Taxes in an international context) v spolupráci s The American Chamber of Commerce in The Slovak Republic (Americká obchodná komora v Slovenskej republike). Súčasťou tohto seminára bolo aj vyhlásenie študentskej súťaže o najlepšiu esej. Košice, 17. apríl 2008
 • medzinárodná vedecká konferencia „Vybrané otázky daňovej politiky EÚ a jej členských štátov“, Košice, 6. – 7.jún 2013
 • XIV. medzinárodná vedecká konferencia „Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania“, Štrbské Pleso, 14. – 16. september 2015
 • medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Zneužitie a iné formy obchádzania práva“, Košice, 7. apríl 2016
 • I. slovensko-české dní daňového práva „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam“, Košice, 24. – 25.október 2017
 • II. slovensko-české dni daňového práva „Daňové raje a zneužívanie daňového systému“, Horný Smokovec, 9. – 11. máj 2018.
 • III. slovensko-české dni daňového práva „Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania, Košice, 15. – 17.október 2019.

Konkrétnejšie údaje o pôsobení katedry prostredníctvom jednotlivých jej členov sú k dispozícií na osobných webových stránkach členov katedry.  

 

 

 

 


Študuj na UPJŠ