Prejsť na obsah

Slovenská sekcia Medzinárodného združenia pre právnu a sociálnu filozofiu (IVR)

2minút, 48sekúnd

Medzinárodné združenie pre právnu a sociálnu filozofiu (IVR – Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie) bolo založené v roku 1909 v Berlíne.
Na svetovom kongrese v roku 1991 na Univerzite v Göttingene sa za Československo aktívne zúčastnili doc. Alexander Bröstl, doc. Pavel Holländer, doc. Pavel Hungr a doc. Aleš Gerloch.
Slovenská sekcia vznikla z československej sekcie od roku 1993. Predsedom sa stal prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., podpredsedom doc. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. Neskôr predsedníctvo prevzal od roku 1997 doc. Bröstl.
Na svetovom kongrese v roku 1993 v Reykjavíku vystúpil s plenárnym referátom Alexander Bröstl s témou Troubles with Law, Justice and Nationalism.

Prehľad svetových kongresov IVR od roku 1991

1991 – Göttingen – (18 – 24 August) Practical Reason and Theories of Justice
1993 – Reykjavík – (26 May – 2 June) Law, Justice and the State 
1995 – Bologna – (16 – 21 June) Challenges to Law at the End of the 20th Century 
1997 – Buenos Aires – La Plata (10 – 15 August) 
1999 – New York – (24 – 30 June) The Transformation of Legal Systems and Economics in an Age of  Regional and Global Interdependence
2001 – Amsterdam – (19 – 23 June) Pluralism and Law 
2003 – Lund – (12 – 18 August) Law and Politics in Search of Balance
2005 – Granada – (24 – 29 May) Globalization, Law and Economy 
2007 – Kraków – (1 – 7 August) Legal Cultures in the 21 Century, Diversity and Unity 
2009 – Peking – (15 – 20 September) Global Harmony and Rule of Law
2011 – Frankfurt am Main – (15 – 20 August) Law, Science, Technology
2013 – Belo Horizonte – (22 – 26 July) Human Rights, Democracy, Rule of Law and Contemporary Social Challenges in Complex Societies 
2015 – Washington, D. C. – (27 July – 1 August) Law, Reason and Emotion
2017 – Lisbon – XXVIII. Peace Based on Human Rights (17 – 21 July) 

V roku 1999 na svetovom kongrese v New Yorku bol do svetového predsedníctva IVR zvolený Alexander Bröstl na štvorročné obdobie (potom ešte dvakrát po sebe – v roku 2003 a v roku 2007).

Činnosť sekcie

Dvaja členovia sekcie (prof. Bröstl, prof. Holländer) v roku 2009 začali vo vydavateľstve Kalligram v spolupráci s riaditeľom Lászlóom Szigetim) vydávať edíciu Exempla iuris. Prvá prezentácia kníh tejto edície sa konala v roku 2009 v Café Milton v Bratislave, pod záštitou Advokátskej kancelárie Štrpka & Soukeník, za prítomnosti prof. Roberta Alexyho. Predstavili sa tri slovenské preklady – Rudolf von Jhering, Boj za právo, Robert Alexy, Pojem a platnosť práva, Aristoteles, Aténska ústava. Postupne nasledovali Ota Weinberger, Inštitucionalizmus, Benjamin Cardozo, Podstata súdneho procesu, Moses Finley, Antická a moderná demokracia, Cesare Beccaria, O zločinoch a trestoch, Jean-Jacques Rousseau, O spoločenskej zmluve, Jürgen Habermas, K Ústave Európy, John Rawls, Právo národov, Ronald Dworkin, Ríša práva, Chaim Perelman, Právna logika, Aharon Barak, Sudca v demokracii, Hans Kelsen, Čistá právna náuka.
Slovenská sekcia IVR v ostatnom období zorganizovala hlavne prednášky spojené  s prezentáciou prekladu knihy Aharona Baraka  Sudca v demokracii, prednášku prof. Dr. Clemensa Jablonera, riaditeľa Inštitútu Hansa Kelsena vo Viedni, v rámci prezentácie slovenského prekladu (autora prof. Holländera) diela Hansa Kelsena Čistá právna náuka, prednášku Roberta Alexyho o pojme práva a spravodlivosti v diele Gustava Radbrucha.
Svetový kongres IVR sa v roku 2019 bude konať v Luzerne (júl), pričom ústrednou témou je Dignity, Democracy, and Diversity. 


Študuj na UPJŠ