Prejsť na obsah

AiO-Tlačivá a formuláre

1minút, 58sekúnd

PRIHLÁŠKA na dizertačnú skúšku
Všeobecná žiadosť
ŽIADOSŤ o povolenie obhajoby dizertačnej práce
ŽIADOSŤ o zmenu témy dizertačnej práce
Žiadosť o prerušenie štúdia
Žiadosť o uznanie predmetov
Vyhlásenie o zanechaní štúdia
Potvrdenie o návšteve školy (za potvrdenie o návšteve školy vydané mimo zápisu na štúdium je potrebné uhradiť poplatok)
Potvrdenie pri ukončení/prerušení denného štúdia
Potvrdenie pri ukončení/prerušení externého štúdia
Prihláška na vysokú školu – tretí stupeň
FORMULÁR – Individuálny študijný plán 
FORMULÁR – Povinne voliteľná vedecká činnosť 

PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU

Žiadosť (tlačivo pre účely požiadavky o prerušenie plynutia lehoty v rámci rigorózneho konania; ospravedlnenie neúčasti na rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, požiadavky o zaradenie do opravného termínu rigoróznej skúšky a pod.)
– Žiadosť o vlastnú tému rigoróznej práce
(formulár – MS Word / PDF)

Tlačivo Dohoda o použití cestného motor.vozidla okrem AUS /na stiahnutie/

Poz.: Od 1.1.2008 je v platnosti nové interné tlačivo „Dohoda o použití cestného motorového vozidla okrem motorového vozidla zamestnávateľa uzavretá v súlade s ust. § 7 ods. 1 a 8 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi UPJŠ /fakultou/ a zamestnancom /majiteľom vozidla/ 

K Dohode o použití vlastného cestného motorového vozidla žiadateľ/ka pripojí:
1) fotokópiu technického preukazu k vozidlu; 
2) fotokópiu zákonnej poistnej zmluvy (vrátane dokladu o vykonanej úhrade poistnej sumy na príslušný rok);
3) fotokópiu havarijnej poistnej zmluvy (vrátane dokladu o vykonanej úhrade poistnej sumy na príslušný rok).

SPRÁVA Z PRACOVNEJ CESTY
(tlačivo správy je určené pre tuzemské aj zahraničné pracovné cesty zamestnancov UPJŠ a jej pracovísk)


Študuj na UPJŠ