Prejsť na obsah

Obhajoba dizertačnej práce

1minút, 45sekúnd

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce ak:
– získal najmenej 150 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za obhajobu dizertačnej práce,
– spĺňa podmienky stanovené individuálnym študijným plánom,
– spĺňa minimálny počet autorstiev alebo spoluautorstiev výstupov tvorivej činnosti vzťahujúcich sa na tému dizertačnej práce v rozsahu podmienok stanovených
odborovou komisiou pre príslušný študijný program.

ŽIADOSŤ doktorand podáva najneskôr 3 mesiace pred plánovaným skončením svojho doktorandského štúdia na Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia.
Súčasťou žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce je vyjadrenie predsedu odborovej komisie, či dizertačná práca spĺňa požadované obsahové a formálne
požiadavky.

K žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce doktorand pripojí:
a) dizertačnú prácu v 3 vyhotoveniach v pevnej väzbe, spracovanú podľa smernice č. 1/2011 a  v 1 vyhotovení – v elektronickej forme na nosiči CD, DVD vo formáte PDF
b) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác doktoranda, ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich
vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy alebo techniky – výpis z UK UPJŠ
c) odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu,
d) pracovnú charakteristiku doktoranda vypracovanú a podpísanú školiteľom doktoranda s vyjadrením sa k výsledku kontroly originality,
e) protokol o originalite dizertačnej práce v jednom vyhotovení,
f) protokol z antiplagiátorského systému UPJŠ (vloženie do systému dočasne zabezpečí referát VVČ),
g) licenčné zmluvy v dvoch vyhotoveniach,
h) životopis (štruktúrovaný),
i)  AUTOREFERÁT – vo formáte A5 v 12-stich vyhotoveniach a 1 vyhotovenie vo formáte PDF (zaslať na adresu: aneta.gonosova@upjs.sk).

VZOR titulnej strany dizertačnej práce


Študuj na UPJŠ