Prejsť na obsah

Obhajoba dizertačnej práce

1minút, 9sekúnd

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak získal najmenej 150 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za obhajobu dizertačnej práce. Žiadosť podáva najneskôr 3 mesiace pred plánovaným skončením svojho doktorandského štúdia.

K žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce doktorand pripojí:
– dizertačnú prácu: 4 ks – v pevnej väzbe, spracovanú podľa smernice č. 1/2011 a 1 ks – v elektronickej forme na nosiči CD, DVD vo formáte PDF
– životopis (štruktúrovaný)
– zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác doktoranda ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy alebo techniky ( u doktorandov v externej forme štúdia, musí byť tento zoznam doplnený o kópie publikácií) – výpis z UK UPJŠ
– odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu
AUTOREFERÁT – 15 ks
– licenčná zmluva – 2x
– podpísané tlačivo licenčnej zmluvy  /len študenti, ktorí prácu nevložili do EZP/

VZOR titulnej strany dizertačnej práce

UPOZORNENIE:
Abstrakt v SJ a AJ musí obsahovať aj kľúčové slová!


Študuj na UPJŠ