Prejsť na obsah

Zo života fakulty

Pracovné raňajky – spojenie teórie a praxe

Dňa 13. januára 2023 sa členovia  našej Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia stretli so zamestnancami právneho oddelenia spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Išlo o úvodné stretnutie z relácie „Pracovné raňajky“ na základe Memoranda o vzájomnej spolupráci s cieľom nadviazania užšej spolupráce medzi akademickou sférou a praxou. Stretnutie okrem neskorých chutných raňajok poskytlo … Čítať ďalej
20. januára 2023

TAX ADVISERS AWARD 2022

Ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania za rok 2022 získal absolvent našej fakulty JUDr. Ladislav Hrabčák, PhD., Ph.D. Do tejto prestížnej prehliadky záverečných prác študentov vysokých škôl s ekonomickým alebo právnickým zameraním sa pod vedením … Čítať ďalej
17. januára 2023

Novoročné stretnutie právnikov

Dňa 12. januára 2023 sa v Bratislave pod záštitou Slovenskej advokátskej komory uskutočnilo tradičné Novoročné stretnutie právnikov, ktorého súčasťou bolo aj odovzdanie cien víťazom publikačnej súťaže Bulletinu Slovenskej advokácie za rok 2022. Naši kolegovia JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. a JUDr. Lukáš Tomaš sa v tejto súťaži umiestnili na 2. mieste s článkom na tému „Keď … Čítať ďalej

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

B r a t i s l a v a, 19.decembra 2022 – osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Podujatie sa organizuje  pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená  výlučne z odborníkov … Čítať ďalej
13. januára 2023

Moot court z práva Európskej únie

Dňa 10.12.2022 sa konal 7. ročník moot courtu z práva Európskej únie určený pre české a slovenské právnické fakulty. Moot court organizovala Česká společnost pro evropské a srovnávací právo v spolupráci s Najvyšším správnym súdom ČR, na pôde ktorého sa daná súťaž aj konala. Súťaž bola zameraná predovšetkým na problematiku transpozície smernice členským štátom a … Čítať ďalej
19. decembra 2022

Úspech našich študentiek na medzinárodnom moot courte

V dňoch 15.-18.11.2022 sa konal 7. ročník medzinárodného moot courtu z oblasti medzinárodného práva ozbrojených konfliktov, medzinárodného humanitárneho práva, azylového a trestného práva s názvom All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition organizovaný Právnickou fakultou v Ľubľane, Slovinsko, na ktorom našu fakultu reprezentovali naše študentky: Bc.Katarína Alexandra Daňková Bc. Laura Gazdagová Bc. Jana … Čítať ďalej
5. decembra 2022

Stretnutie študentov s vedením fakulty pri príležitosti sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu

Dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. prijal v pondelok 21.11.2022 spolu 29 študentov všetkých stupňov štúdia  a udelil im pochvalné uznanie za príkladnú reprezentáciu a rozvoj fakulty, za reprezentáciu v rámci športových aktivít, ŠVOČ, ako aj za výborné študijné výsledky, ktoré dosiahli v uplynulom akademickom roku 2021/2022. Stretnutie sa uskutočnilo … Čítať ďalej
22. novembra 2022

Úspech študenta Právnickej fakulty v súťaži Ústavného súdu SR

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlásila pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky súťaž na tému „Ústava – základný zákon štátu“. Súťaž bola určená pre študentov slovenských vysokých škôl, ktorí sa do súťaže mohli zapojiť esejou alebo odborným článkom. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien, spojené s osobným stretnutím a diskusiou s predsedom Ústavného … Čítať ďalej
21. októbra 2022

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

Medzinárodná vedecká konferencia: VPLYV EURÓPSKEJ ÚNIE NA TRESTNÉ PRÁVO JEJ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV Na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dňa 7. októbra 2022 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov, organizovaná Ústavom medzinárodného práva a európskeho práva v rámci riešenia grantového projektu APVV-18-0421 Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej … Čítať ďalej
14. októbra 2022

Česko-slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre rok 2022

V dňoch 5. a  6. septembra 2022 zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ďalší ročník tradičnej „česko-slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ)“. Na podujatí sme privítali súťažiach a členov hodnotiacich komisií z právnických fakúlt slovenských a českých univerzít. Stretli sa tu zástupcovia z Univerzity Karlovej … Čítať ďalej
14. septembra 2022

Letná škola medzinárodného práva Ivana Krna

V dňoch 11.- 15. júla 2022 hostila naša Právnická fakulta v Košiciach Letnú školu medzinárodného práva Ivana Krna 2022, organizovanú pod gesciou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo.  Účastníci absolvovali päť dní zaujímavého odborného i sociálneho programu zameraného na rôzne otázky medzinárodného práva, no v prevažnej väčšine právne otázky spojené s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.  … Čítať ďalej
12. augusta 2022

Študuj na UPJŠ